Jakamistalouden haasteet ja kehittämistarpeet

Svarstiden går ut: 15.8.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa jakamistalouden säädösympäristön haasteita ja kehittämistarpeita koskevasta selvitysluonnoksesta. Muistio on laadittu eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista koostuvassa poikkihallinnollisessa virkamiesverkostossa.

Tausta

Jakamistaloudella tarkoitetaan muistiossa ilmiötä, jossa yksittäiset henkilöt tarjoavat omia vajaakäytöllä olevia resurssejaan (esim. fyysinen omaisuus, osaaminen tai aika) muiden käyttöön erilaisten välittäjinä toimivien digitaalisten alustojen kautta.

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa 2016 jakamistaloutta koskevan tiedonannon ”Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma”, jonka tarkoituksena oli antaa jäsenmaille, kuluttajille ja jakamistalouden toimijoille ohjeistusta siitä, kuinka EU-lainsäädäntöä tulisi soveltaa jakamistalouden uusiin liiketoimintamalleihin ja kuinka jakamistalouteen osallistuvien toimijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä huolenaiheita tulisi lähestyä, jotta jakamistalous voisi kehittyä tasapainoisella ja kestävällä tavalla. Jäsenmaita kehotettiin tarkastelemaan sääntelyään annetun ohjeistuksen pohjalta.
 
Jakamistalouden säädösympäristöä koskeva tarkastelu on Suomessa toteutettu eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista muodostuvassa virkamiesverkostossa, joka on toiminut työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Säädösympäristön läpikäynnin pohjalta virkamiesverkosto on laatinut oheisen selvitysluonnoksen, jossa on käyty läpi keskeiset jakamistalouteen liittyvät lainsäädäntöalat ja tunnistettu niihin liittyvät tyypilliset haasteet. Tehtyjen havaintojen pohjalta esitetään selvityksen lopussa joukko toimenpide-ehdotuksia.

Lausuntopyyntö

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne ohessa liitteenä olevasta selvitysluonnoksesta "Jakamistalouden säädösympäristö; haasteet ja kehittämistarpeet". Lausunnossa pyydämme teitä mahdollisuuksien mukaan vastaamaan jäljempänä esitettäviin neljään kysymykseen. Lausuntoon on mahdollista lisätä myös liitetiedostoja. 
Sändlista:
Akava ry    
Autolevi    
BookTheArtist    
Coreorient Oy/PiggyBaggy    
EK    
Fair Vertaisturva Oy    
Faraday Rentals    
Fellow Finance Oyj    
Fixura Oy    
Foodora Oy    
Greenriders    
Helsingin Kotimajoitus    
Helsinki Sauna Day    
Invesdor Oy    
JobIt    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kliffa Innovations    
Kuinoma    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kyydit.net    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa ry    
Me2We Finland Oy    
Mesenaatti    
Minduu.fi    
NappiNaapuri    
Nerot.fi    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Ehta Raha    
Palta    
Puolustusministeriö    
Ravintolapäivä    
SAK    
Seure Henkilöstöpalvelut    
Shareit Bloxcar    
Sharetribe oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Suoratyö    
Tinki    
Tulka Oy    
Tziip    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
WeTaskIt    
Wolt    
WorkPilots    
Ympäristöministeriö    
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnonantajia pyydetään vastaamaan neljään jäljempänä esitettävään kysymykseen. Lausuntoon on mahdollista lisätä myös liitetiedostoja.

Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
 
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 15.8.2017.
Beredare
Muistio on laadittu eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista koostuvassa poikkihallinnollisessa virkamiesverkostossa.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Anu Laitinen
Työ- ja elinkeinoministeriö, työelämä- ja markkinaosasto
puh. 029 504 7164
etunimi.sukunimi@tem.fi


    • 1. Mitkä ovat mielestänne suurimmat jakamistalouteen liittyvät haasteet Suomessa?
    • 2. Millaisia sääntelyratkaisuja tai muita viranomaistoimia pidätte tarpeellisena näiden haasteiden ratkaisemiseksi?
    • 3. Millaisia sääntelyratkaisuja tai muita viranomaistoimia pidätte tarpeellisena jakamistalouden edistämiseksi Suomessa?
    • 4. Mahdolliset muut kommenttinne aiheesta voitte esittää vapaamuotoisesti tässä.
    • Lisää tähän aputeksti liitteiden lisäämiselle. Vastaajat voivat liittää tiedostomuotoja: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif ja tif. Tiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla korkeintaan 50 Mb.