Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista Euroopan unionin elpymis- ja palautumismekanismin mukaiseen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan vuosina 2021-2025

Svarstiden går ut: 11.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista Euroopan unionin elpymis- ja palautumismekanismin mukaiseen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan vuosina 2021-2025.
Bakgrund
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.
 
Kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin. Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.
 
Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä on linjannut ohjelman yleiset tavoitteet:
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä
 • Tuottavuuskasvu
 • Työllisyysasteen nosto
 • Hoitoon pääsyn nopeuttaminen
 • Tasa-arvon edistyminen 
Ohjelma jakautuu neljään pilariin:
 1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
 2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
 3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on erityisesti pilari 4, minkä puitteissa kanavoitavaa rahoitukseen on myönnetty vuodelle 2021 yhteensä 45 milj. euroa ja suunniteltu käytettäväksi määrärahaa kuluvalla kehyskaudella arviolta yhteensä 400 milj. euroa. Pilari 4 rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 33.60.61. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on pilari 3 tietyiltä osin, jonka puitteissa kanavoitavaa rahoitusta on kehyksessä varattu arviolta yhteensä 27 milj. euroa.
 
Valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla on säädetty, että tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion momentilta 33.60.61 myönnettäviin valtionavustuksiin vuosina 2021-2025.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2021 alkaen.
Målsättningar
Pilarin 4 päätavoitteena on purkaa covid-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista. Laajemmin avattuna:
 • Purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa uudistamalla toimintamalleja ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluja.
 • Nopeuttaa hoitoon pääsyä koko maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja (mukaan lukien mielenterveyspalvelut).
 • Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on tuoda palvelut kaikkien saataville sekä uudistaa niitä kustannusvaikuttavasti ja ihmislähtöisesti. 
Pilari 4 sisältää yhden uudistuksen ja viisi investointia, jotka muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden:

Uudistus 1. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa käsittää viisi investointia:
 • Investointi 1. Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
 • Investointi 2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
 • Investointi 3. Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta
 • Investointi 4. Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot
 • Investointi 5. Asiakaslähtöinen digitaalinen hoitotietojärjestelmä Ahvenanmaalla

Tavoitteet pilarissa 3 työllisyyden ja työmarkkinoiden osa-alueella ovat:
 • Vauhdittaa työllisyysasteen nostoa hallitusohjelman mukaisesti uudistamalla julkisia työvoimapalveluja;
 • Työmarkkinoiden toimivuutta ja kohtaantoa vahvistamalla ottamalla kaikki työvoimapotentiaali käyttöön;
 • Kilpailukyvyn vahvistamiseksi lisäämällä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille; ja
 • Työuria pidentämällä edistämällä työelämässä olevien työkykyä ja jaksamista.

Lausunnon kohteena olevat ehdotettavat säännökset täsmentävät myönnettävän valtionavustuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä. Asetus tarkentaisi tietyiltä osin avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja avustusmenettelyä. Käytettävissä olevat varat vahvistetaan valtion talousarviossa.
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuntaliitto ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
L-SAVI    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Olympiakomitea    
OM    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
TAIKE    
THL    
Tilastokeskus    
TTL    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
VM    
YM    
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan 11.10.2021 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero (VN/22611/2021). Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo@stm.fi, viite VN/22611/2021).
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Tidtabell
Lausuntoaika on 10.9.2021-11.10.2021. 
Beredare
Lisätietoja asiasta antavat johtaja Taina Mäntyranta ja neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen (puh. vaihde 0295 16001 tai sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi).
Ämnesord

sosiaali- ja terveysala

covid-19

Euroopan unionin elpymis- ja palautumismekanismi

RRF

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Bilagor:

Valtioneuvoston asetus (luonnos).pdf - Asetusluonnos suomeksi

Statsrådets förordning (utkast).pdf - Förordningsutkast på svenska

Perustelumuistio (luonnos).pdf - Perustelumuistion luonnos suomeksi

Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö suomeksi