Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta

Svarstiden går ut: 16.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne valtiovarainministeriön asetuksesta eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta viimeistään 16.6.2023. 
 
Bakgrund
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/868 eurooppalaisen datan hallinnoinnista ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta (datanhallinta-asetus) tuli voimaan 23.6.2022. Sitä sovelletaan 24.9.2023 alkaen. Datanhallinta-asetus edellyttää, että jäsenvaltiot nimeävät yhden tai useamman toimivaltaisen elimen tukemaan julkisen sektorin elimiä näiden myöntäessä oikeuksia suojattuun dataan uudelleenkäyttöä varten (7 artikla) ja että jäsenvaltiot perustavat uuden toimielimen tai käyttävät olemassa olevaa toimielintä tai rakennetta keskitettynä tietopisteenä (8 artikla). Ehdotettavalla valtiovarainministeriön asetuksella toimeenpantaisiin datanhallinta-asetus tältä osin.
Målsättningar
Ehdotuksen mukaan datanhallinta-asetuksen 7 artiklassa säädetty tukipalvelutehtävä osoitettaisiin tilastokeskukselle ja datanhallinta-asetuksen 8 artiklassa säädetty keskitetyn tietopisteen ylläpitotehtävä Digi- ja väestötietovirastolle. Ehdotuksella ei olisi vaikutusta muussa lainsäädännössä säädettyihin tehtäviin, vaan täydentäisi Suomen lainsäädäntöä datanhallinta-asetuksen edellyttämällä tavalla.
Sändlista:
1001 Lakes    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
DataSpace Europe Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etla - Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
FiCom ry    
Fimea, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Findata - Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen    
Fintraffic    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
KEHA-keskus    
KELA    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
MyData Global    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus PRH    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruokavirasto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
TUKES    
Tulli    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion talouden tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtori    
Valvira    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.
 
Tidtabell
Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 16.6.2023.
Beredare
Viveca Still, lainsäädäntöneuvos, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, p. +358 295 530 558
Ämnesord

hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut

EU:n datanhallinta-asetus

Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32022R0868 - Datanhallinta-asetus (EU) 2022/868 Dataförvaltningsakten (EU) 2022/868

Bilagor:

Perutelumuistio_asetus_LUONNOS_lop.pdf - Perustelumuistio

VM_asetus tukipalveluista_LUONNOS.pdf - Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta.

FM_förordning om stödtjänster_UTKAST.pdf - Utkast till finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.    • Lisää tähän aputeksti liitteiden lisäämiselle. Vastaajat voivat liittää tiedostomuotoja: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif ja tif. Tiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla korkeintaan 50 Mb.
    • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään