Arviomuistio rikosvahinkolaista

Svarstiden går ut: 3.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rikosvahinkolakia (1204/2005) koskevasta arviomuistiosta. 

Arviomuistiossa käydään läpi rikosvahinkolain muutostarpeita rikosten uhrien ja surmansa saaneen henkilön läheisten korvaussuojan parantamiseksi. 

Arviomuistiossa tuodaan esiin aineettomien vahinkojen ja henkilövahingosta ja kärsimyksestä maksettavan yhteiskorvauksen korvauskattojen tasokorotukset tai yhteiskorvauksen korvauskaton korottamisen sijasta korvauskaton säätäminen koskemaan vain aineettomia vahinkoja, jolloin sairaanhoito- ja muut kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaisesti. Lisäksi arviomuistiossa tuodaan esiin surmansa saaneen henkilön läheisen oikeus korvaukseen hänelle kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, rikoksen uhrin oikeus saada korvaus loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä myös silloin, kun häntä on rangaistavaksi säädetyllä teolla syrjitty, korvausten yhteismäärästä tehtävän perusvähennyksen kumoaminen sekä mahdollisuus saada Valtiokonttorin maksusitoumus terapiakuluista. Arviomuistiossa esitetään myös Valtiokonttorin tiedonsaantioikeuksien laajentamista. 

Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan arviomuistiossa esitettyjä keinoja ja niiden vaikuttavuutta.
Bakgrund
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan turvataan rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin omaisten parempi tuki ja mahdollisuus saada korvauksia Valtiokonttorilta (s. 90). 
Sändlista:
Finanssiala ry    
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta    
Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen sovittelufoorumi ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tuomioistuinvirasto    
Ulosottolaitos    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 3. syyskuuta 2021.
Beredare
Lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139, etunimi.sukunimi@om.fi
Ämnesord

rikosvahinko, vahingonkorvaus, vahinko

Bilagor:


  • 1.1. Onko rikoksen uhrin ja surmansa saaneen henkilön läheisten korvaussuoja rikosvahinkolain perusteella nykyisellään riittävä?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 2.1. Miten arvioitte arviomuistiossa esiintuotuja rikosvahinkolain perusteella maksettavien korvauskattojen tasokorotuksia?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 3.1. Kannatatteko Valtiokonttorin etukäteistä maksusitoumusta rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin läheisen sairaanhoitokuluina korvattavista terapiakuluista?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 4.1. Tulisiko ja miltä osin rikoksen uhrin oikeutta kärsimyskorvaukseen rikosvahinkolain nojalla laajentaa?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 4.2. Kannatatteko surmansa saaneen henkilön läheisen oikeutta kärsimyskorvaukseen rikosvahinkolain nojalla?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 4.3. Mikä olisi rikosvahinkolain nojalla surmansa saaneen henkilön läheiselle suoritettavan kohtuullisena pidettävän kärsimyskorvauksen enimmäismäärä?
  • 5.1. Tulisiko rikosvahinkolain 20 §:n mukainen perusvähennys kumota?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 5.2. Tulisiko Valtiokonttorin maksamalle korvaukselle asettaa jokin alaraja, mikä?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 6.1. Kannatatteko Valtiokonttorin tiedonsaantioikeuksien laajentamista?
  • Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset
  • 7.1. Muut huomiot arviomuistiosta ja rikosvahinkolaista