Opiskeluterveydenhuoltoa koskevan valtioneuvoston asetuksen (338/2011) muuttaminen

Svarstiden går ut: 15.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antamassa asetuksessa (338/2011) säädetään muun muassa opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetusta opiskelijoista sekä terveystarkastuksista. Asetuksessa tulisi huomioida muuttunut lainsäädäntö.

I statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- ovh tandvård för barm och unga (338/2011) föreskrivs bl.a. om studerande som är berättigade till studerandehälsovård och hälsoundersökningar. I förordningen bör den ändrade lagstifningen beaktas.
Bakgrund
Kansaneläkelaitos järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon, mikä tulisi huomioida asetuksessa terveystarkastusten osalta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan lainsäädäntö on muuttunut esimerkiksi oppivelvollisuuden laajenemisen johdosta. Nämä muutokset tulisi huomioida myös asetuksessa.

Folkpensionsanstalten ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande, vilket bör beaktas i förordningen när det gäller hälsoundersökningar. Dessutom har lagstiftningen inom undervisnings - och kulturministeriets förvaltningsområde ändrats t.ex. på grund av att läroplikten har utvidgats. Dessa ändringar bör beaktas också i förordningen.

 
Målsättningar
Tavoitteena on saada asetus vastaamaan nykytilaa paremmin terveydenhuoltolakia (1326/2010) korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettua lakia (695/2019) sekä opetustoimen lainsäädäntöä. Ehdotettujen muutosten jälkeen asetus olisi yhdenmukainen lainsäädännön kanssa.

Målet är att förordningen bättre än för närvarande ska motsvara hälso - och sjukvårdslagen (1326/2010), lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) och undervisningsväsendets lagstiftning. Efter de föreslagna ändringarna är förordningen förenlig med lagstiftningen.
Sändlista:
Kansaneläkelaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sisäministeriö    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Svarsanvisningar för mottagare
Vastaukset pyydetään toimittamaan Lausuntopalveluun. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi). Pyydämme viittaamaan asianumeroon VN/11137/2021.

Vi ber er skicka svaren till utlåtandetjänsten. Alternativt kan utlåtandet lämnas in till social - och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo@stm.fi). Vi ber er hänvisa till ärendenummer VN/11137/2021.
Tidtabell
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 15.6.2021.

Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 15 juni 2021.
Beredare
Lakimies Elina Ryymin, esittelijä
Puh. 029 516 31 73

Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa (21.5.2021 saakka)
puh.029 516 33 89

Suunnittelija Malla Hyytiäinen
puh. 029 516 37 40

Sosiaali- ja terveysministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi.


  • 1) Onko teillä huomioita koskien opiskelijaryhmiä, jotka ovat oikeutettuja kunnan järjestämään opiskeluterveydenhuoltoon?
   Har ni kommentarer om de studerandegrupper som är berättigade till den studerandehälsovård som kommunen ordnar?
  • 2) Onko oppivelvollisuuden laajeneminen sekä muuttunut opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan lainsäädäntö mielestänne huomioitu riittävästi?
   Anser ni att den utvidgade läroplikten och den förändrade lagstiftningen inom undervisnings - och kulturministeriets förvaltningsområde har beaktats tillräckligt?
  • 3) Onko teillä muita huomioita koskien asetusesitystä?
   Har ni några andra kommentarer om förslaget till förordning?