Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Svarstiden går ut: 30.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle, jonka tarkoituksena on muuttaa lakia meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007). Esityksen taustalla on ehdollisena voimaan saatettu lakimuutos 940/2016, jolla oli tarkoitus saattaa merenmittaustoiminta laissa tarkoitetun tukikelpoisen toiminnan piiriin. Muutoksen voimaan saattaminen olisi vaatinut Suomen voimassaolevan tukiohjelman muuttamista ja Euroopan komission hyväksyntää muutokselle. Komissio ei kuitenkaan ole hyväksynyt esitettyjä muutoksia sellaisena kuin Suomi on esittänyt. Siksi esitys on jouduttu vetämään komissiolta takaisin, mikä aiheuttaa tarpeen kumota tukilaista merenmittausaluksia koskevat muutokset, kun niitä ei ole mahdollista saattaa laillisesti voimaan. Samalla lakiin esitetään tehtäväksi muutoksenhakua koskeva tekninen muutos, jolla varmistetaan sääntelyn ajantasaisuus.
Bakgrund
Suomella on toistaiseksi voimassa oleva Euroopan komissiolle notifioitu tukiohjelma, jolla tuetaan suomalaisen kauppalaivaston kilpailukykyä. Käytännössä tukiohjelmalla tuetaan työnantajavarustamoita palauttamalla varustamoille merimiesten merityötulosta toimitettuja ennakonpidätyksiä ja tiettyjä työnantajan osuuksia palkan sivukuluista vastaavat osuudet. Tukimenettelyllä siis kompensoidaan työvoimakustannuksia ja näin ollen tuetaan suomalaisen merenkulkualan kansainvälistä kilpailukykyä.

Tukiohjelma perustuu komission antamaan tiedonantoon yhteisön suuntaviivoista meriliikenteen valtiontuelle (2004/C 13/03), jolla määritellään reunaehdot unionin jäsenmaiden meriliikenteen tukiohjelmille. EU:n tavoitteena on ollut ylläpitää eurooppalaisen kauppalaivaston kilpailukykyä suhteessa kolmansiin maihin. Euroopan komissio hyväksyy jäsenmaiden valtiontukiohjelmat ja voimassaolevan tukiohjelman muuttaminen edellyttää myös ennakkoilmoitusta komissiolle ja komission hyväksyntää.

Suomi teki vuonna 2016 lakimuutoksen, jolla pyrittiin laajentamaan tukiohjelman kattavuutta myös merenmittaustoimintaan. Lakimuutos jouduttiin kuitenkin antamaan ehdollisena siltä osin, että muutoksen voimaantulo edellytti komission hyväksyntää tukiohjelman laajentamiselle. Komissio ei ole hyväksynyt tukiohjelman muuttamista Suomen kannalta hyväksyttävillä ehdoilla ja esitys on jouduttu vetämään komissiosta takaisin.
Målsättningar
Esityksellä on tarkoitus kumota sellaiset lakimuutoksella 940/2016 tehdyt muutokset lain 3, 4 ja 10 §:iin, jotka koskevat merenmittausaluksia ja merenmittaustoimintaa. Merenmittaustoiminta tulee siis jatkossakin jäämään tukikelpoisen toiminnan ulkopuolelle. Samalla on tarkoitus tehdä lain muutoksenhakua koskevaan 27 §:ään tekninen muutos, jolla varmistetaan, että laissa huomioidaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa HE 29/2018 vp, jossa esitetyn lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Esitys ei aiheuta muutoksia voimassa olevaan tukiohjelmaan tai sen määrärahatarpeeseen. Kyse on teknisluonteisesta muutoksesta.
Sändlista:
Arctia Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Merimieseläkekassa    
Meritaito Oy    
Oikeusministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi voi toimittaa vapaamuotoisena joko suoraan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tai osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa niiden käsittelyn helpottamiseksi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään asian viitenumero LVM/1015/03/2019.

Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kohtiin:
  • Yleishuomiot hallituksen esityksestä
  • Perusteluosaa koskevat huomiot
  • Säädösosaa koskevat huomiot


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Tidtabell
Mahdolliset lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään antamaan 30.8.2019 mennessä.
Beredare
Lisätietoja asiassa antaa ylitarkastaja Tatu Giordani; tatu.giordani@lvm.fi; 0295342054
Ämnesord

Kilpailukyky

valtiontuki

meriliikenne

Bilagor:

HE luonnos miehistötukilain muuttamisesta_taitettu.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Saadoshankepaatos HE miehistotukilain muuttamisesta.docx - Säädöshankepäätös

Lausuntopyyntö_HE miehistötukilain muuttamisesta.pdf - Lausuntopyyntökirje