Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19472/2020

Svarstiden gick ut: 30.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Tunnistuslakia muutettiin viimeksi keväällä 2019, jolloin säädettiin muun muassa ensitunnistamisen ketjuttamista koskeva kahden vuoden määräaikainen enimmäishintasääntely. Sääntely on voimassa 31.3.2021 asti. Ensitunnistamisen ketjuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa olemassa olevalla vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä luodaan uusi vahva sähköinen tunnistusväline. Ensitunnistamisen ketjuttamista koskeva sääntely on perusta toimivalle sähköiselle tunnistamiselle ja asioinnille. Nykyinen enimmäishintasääntely on vauhdittanut markkinoiden kehittymistä, mutta kehitys on vielä kesken.
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishin-tasääntelyn jatkamista määräajaksi kahdella vuodella. Ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishinnan tasoa ei ehdoteta muutettavan, vaan se  vastaisi jatkossakin tunnistustapahtuman hinnoittelua luottamusverkostossa ja olisi 0,03 euroa. Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi lakiin Liikenne- ja viestintävirastolle uusi tehtävä kerätä ja muodostaa tilastotietoa vahvan sähköisen tunnistamisen markkinasta ja tarjonnasta. Tilastotiedon käyttötarkoitus on mahdollistaa sääntelyn vaikutusten seuraaminen ja tuottaa tietoa liikenne- ja viestintäministeriölle sähköisen tunnistamisen yleistä ohjaamista ja lainsäädännön kehittämistä varten. Lisäksi esityksessä saatettaisiin tunnistuslain henkilötietojen käsittelyperusteita koskeva säännös vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sääntelyä ja korjattaisiin tunnistuslain sisältämät vanhentuneet viittaukset henkilötietolakiin viittauksilla yleiseen tietosuoja-asetukseen.
Målsättningar
Ehdotettujen lakimuutosten tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Muutoksilla edistettäisiin toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ja mahdollisuutta erilaisten välineiden käyttöön vahvassa sähköisessä tunnistamisessa. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että lainsäädännön vaikutusten ja toimivuuden seuraamiseksi ja kehittämiseksi on käytettävissä riittävästi ajankohtaista tietoa markkinoilta. Tavoitteena on toimiva sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto, joka mahdollistaa uudet innovaatiot sekä sähköisten palveluiden kehittymisen.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 30.10.2020. Lausuntoaika on lyhyempi kuin kuusi viikkoa, sillä hallituksen esitys on annettava vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta eduskunnalle jäisi riittävä aika ehdotuksen käsittelyyn ennen määräaikaisen sääntelyn voimassaolon päättymistä 31.3.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/1947/2020.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
hallitusneuvos Jenni Rantio, p.0295 342 075, jenni.rantio(at)lvm.fi
ylitarkastaja Laura Kolinen, p. 0295 342 023, laura.kolinen(at)lvm.fi
Sändlista:
Aktia Pankki Oyj    
Checkout Finland Oy    
Danske Bank Oyj    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Nets Oy    
Nets Oy    
Nixu Oyj    
Nordea    
Nordea    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oy Samlink Ab    
POP Pankkiliitto osk    
Posti    
Posti    
Posti    
Signicat AS    
Signicat AS    
Signom Oy    
SisuID Yhteisö    
Sisäministeriö    
S-Pankki Oy    
S-Pankki Oy    
S-Pankki Oy    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Säästöpankkiliitto osk    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tieto Oyj    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto Ficom ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto Ficom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ubisecure Oy    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ålandsbanken Abp    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

tietosuoja-asetus

Vahva sähköinen tunnistaminen

Ensitunnistamisen ketjuttaminen