Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtande om de föreslagna ändringarna gällande engagerande arbete i skolgemenskapen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Sitouttavan kouluyhteisötyön muutokset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-106-2023

Svarstiden gick ut: 26.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne ehdotettavista sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014.

Opetushallituksen määräystä 104/011/2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotettavat muutokset ovat pääosin lisäyksiä ja täsmennyksiä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 lukuun 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet sekä lukuihin 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä ja 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat. Myös opiskeluhuoltoa koskevaan lukuun 8.1 Paikallisesti päätettävät asiat ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty tarvittava muutos.
 
Tausta
Opetushallitus määrää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista.

Eduskunta on täysistunnossaan syksyllä 2022 hyväksynyt lakiesityksen (HE 162/2022), jossa on ehdotettu muutettavaksi perusopetuslain 26 § Perusopetuksen suorittaminen. Tasavallan presidentti on allekirjoittanut 25.11.2022 perusopetuslain 26 § muuttamista koskevan lain (947/2022). Opetuksen järjestäjä on jatkossa velvollinen poissaolojen seurannan lisäksi ennalta ehkäisemään ja puuttumaan poissaoloihin suunnitelmallisesti. Lakimuutos astuu voimaan 1.8.2023.

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa, ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä kotien kanssa, tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia, tunnistetaan ja autetaan oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä ja vahvistetaan perustaitojen saavuttamista ja oppimistuloksia.  

Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyn toimintaohjelman toteutusta. Sitouttavan kouluyhteisötyön mallia on kehitetty pilotoimalla, ja pilotointi jatkuu keväälle 2023 saakka, jolloin malli julkistetaan. Pilotteihin on osallistunut vuodesta 2021 alkaen 126 opetuksen järjestäjää, perusopetuksen 5.–9. vuosiluokkien oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on julkaissut syyskuussa 2022 väliarvioinnin sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämisestä.
 
Tavoitteet
Opetushallitus toteuttaa perusopetuslain muutoksista johtuvan sitouttavan kouluyhteisötyön perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen ja sitouttavan kouluyhteistyön toimintamallin vakiinnuttamisen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Opetushallitus toteuttaa valtakunnallisen täydennyskoulutuskokonaisuuden lukuvuonna 2023-2024.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.1.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa ehdotettavista muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 lukuihin 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä ja 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat. Ehdotettavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ovat pääosin lisäyksiä ja täsmennyksiä, jotka on korostettu tekstiin kursiivilla. Ehdotettavat poistot on merkitty tekstiin yliviivattuna.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.

 
Valmistelijat
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäykset ja täsmennykset on valmisteltu Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden sekä sitouttavan kouluyhteisötyön pilottikuntien koordinaattoreiden kesken. Valmistelutyöhön on osallistunut myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opiskeluhuollon asiantuntijat.

Lisätietoja antaa

opetusneuvos Marjo Rissanen,marjo.rissanen@oph.fi ja erityisasiantuntija Riina Länsikallio, riina.lansikallio@oph.fi

 
Jakelu:
Aineopettajaliitto AOL ry    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto - EKKOL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finsklärarföreningen rf    
Föreningen Hem och Skola rf    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu    
Jyväskylän normaalikoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry    
Koululiikuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopiston harjoittelukoulu    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oulun normaalikoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rauman normaalikoulu    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Steinerkasvatuksen liitto ry    
Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry    
Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry SUHO    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luokanopettajat ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yliopistot UNIFI ry    
Svenska Finlands folkting    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun normaalikoulu    
Turun yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vasa övningsskola    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Åbo Akademi