Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6443/2019

Svarstiden gick ut: 25.2.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås att det ska stiftas lagar om ändring av energieffektivitetslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om hyra av bostadslägenhet, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostads-rättshuslån, aravabegränsningslagen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus och lagen om bostadsrättsbostäder. Genom lagarna genomförs delvis de artiklar om mätning av och fakturering för användningen av el, gas, fjärrvärme, fjärrkyla och varmvatten för hushållsbruk samt lämnande av information om detta och fakture-ring av kostnaderna som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Energieffektivitetsdirektivet genomförs också med hjälp av andra åtgärder, såsom de energieffektivitetsavtal som ingås mellan statsmakten och olika aktörer. En ny lag om rättegång i förvaltningsärenden träder i kraft den 1 januari 2020. Med anledning av den ska de bestämmelser om ändringssökande som finns i olika sektorlagar harmoniseras med den reviderade lagstift-ningen. Av denna orsak föreslås det i propositionen också att det ska stiftas en lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter samt att 32 § i energieffektivitetslagen ska ändras (sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut). En ny lag om rättegång i förvaltningsärenden träder i kraft den 1 januari 2020. Med anledning av den ska de bestämmelser om ändringssökande som finns i olika sektorlagar harmoniseras med den reviderade lagstift-ningen. Av denna orsak föreslås det i propositionen också att det ska stiftas en lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter samt att 32 § i energieffektivitetslagen ska ändras (sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut).
Bakgrund
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet antogs den 11 december 2018. I ändringsdirektivet föreskrivs det bl.a. om individuell mätning och kostnadsfördelning för värme, kyla och varmvatten för hushållsbruk i flerbostadshus och byggnader med flera användningsområden (den nya artikel 9b, artikel 1.6 i ändringsdirektivet), fakturerings- och användningsinformation (den nya artikel 10a, artikel 1.8 i ändringsdirektivet) samt kostnaderna för tillgång till denna information (den nya artikel 11a, artikel 1.10 i ändringsdirektivet). Medlemsstaterna ska i princip sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 25 juni 2020. En del av bestämmelserna i direktivet (de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 och 1.10 samt punkterna 3 och 4 i bilagan) ska dock sättas i kraft senast den 25 oktober 2020. Till och med en ny lag om rättegång i förvaltningsärenden trädde i kraft den 1 januari 2020. Med anledning av den är det nödvändigt att ändra hänvisningsbestämmelserna om ändringssökande i energieffektivitetslagen och lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter.
Målsättningar
Målet för lagarna är att främja energibesparing samt effektiv användning av energi. Det centrala syftet för lagen om ändring av energieffektivitetslagen är att skapa förutsättningar och ramar för beslut som leder till förbättrad energieffektivitet och energisparande, och detta ska göras på så sätt att det utfärdas bestämmelser om mätningen och faktureringen av och återrapporteringen om energiförbrukning. Ändringarna av lagarna som reglerar boende syftar till att vattenförbrukningen i bostadshus ska mätas systematiskt och till att faktureringen av vattenförbrukningen ska grunda sig på den faktiska förbrukningen. Avsikten med dessa lagändringar är att främja energisparande och minska växthusgasutsläppen från energiproduktion samt skapa förutsättningar för kostnadsbesparingar för slutförbrukarna av energi. Målet för direktivet är att förbättra energieffektiviteten, mätt som absolut förbrukning av primärenergi och användning av slutenergi, med 20 procent före 2020 och med 32,5 procent före 2030.
Bilagor:

HE luonnos puhdas.docx - HE luonnos

Sammanfattning och paragrafer på svenska.docx - Sammanfattning och paragrafer

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.2.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet kan skickas per post eller e-post till de adresser som nämns i denna begäran.
Beredare
Kontaktinformation hos arbets- och näringsministeriet: Eriika Melkas, eriika.melkas@tem.fi, tel. 029 504 7134.
Sändlista:
Asukasliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asuntosäätiö    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoo    
Helsinki    
HOAS    
Isännöintiliitto ry    
Jyväskylä    
Jyväskylän Seudun Asumisoikeusyhdistys    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kojamo    
KOVA ry    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Oulu    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rakennustarkastusyhdistys RTY    
Rakennusteollisuus RT    
Rakli ry    
SATO    
Seinäjoki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SuLVI (Suomen LVI-liitto)    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL    
Talotekninen teollisuus ja kauppa (TALTEKA)    
Tampere    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
TUKES    
Turku    
Vantaa    
Vuokralaiset VKL ry    
Vuokranantajat ry    
Ympäristöministeriö    
Y-Säätiö sr    
Ämnesord

Energia, rakentaminen, asuminen

energiatehokkuus

Energia, rakentaminen, asuminen, kiertotalous, jäte, vesihuolto, liikenne

energia

Kaukolämpö, mittaus, uusiutuva energia, valtionavustukset