Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7702/2020

Svarstiden gick ut: 13.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) muuttamista. Ehdotuksella lisättäisiin asetukseen säännökset paikallisen energiayhteisön ja loppukäyttäjien ryhmän tehtävistä ja määritelmistä sähköntoimitusten selvitystä varten. Asetukseen myös lisättäisiin säännökset paikallisen energiayhteisön ja loppukäyttäjien ryhmän mittaustietojen käsittelystä taseselvityksessä, eli taseselvitysjakson sisäisestä hyvityslaskennasta. Asetukseen lisättäisiin säännökset sähkön tuotannon ja kulutuksen taseselvitysjakson sisäisestä netotuksesta jakeluverkoissa.
Bakgrund
Ehdotetut muutokset perustuisivat Älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin, ja niillä toteutettaisiin hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta helpottaa energian pientuotannon hyödyntämistä. Ehdotuksella pantaisiin täytäntöön tietyt sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin (EU) 2019/944 ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (EU) 2018/2001 säännökset.
Målsättningar
Ehdotuksella mahdollistettaisiin tuotetun tai varastoidun sähkön jakaminen paikalliseen energiayhteisöön tai loppukäyttäjien ryhmään kuuluville käyttöpaikoille jakeluverkonhaltijan mittauslaitteistoja hyödyntäen. Lisäksi ehdotuksella parannettaisiin yksittäisen sähköntuotantoa harjoittavan loppukäyttäjän mahdollisuuksia hyödyntää omaa sähköntuotantoaan kulutuksessaan.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 13.5.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/7702/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, puh. 029 504 7138
Hallitusneuvos Arto Rajala, puh. 029 506 4828
Ylitarkastaja Tatu Pahkala, puh. 029 506 4217

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tem.fi
Sändlista:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Kiinteistöliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lähienergialiitto ry    
Omakotiliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFI)    
Tukes    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

paikallinen energiayhteisö, loppukäyttäjien ryhmä, taseselvitys, hyvityslaskenta, netotus