Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Mottagande av muntlig bevisning genom en upptagning. Betänkande av arbetsgruppen för videoupptagning

Mottagande av muntlig bevisning genom en upptagning. Betänkande av arbetsgruppen för videoupptagning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4330/2018

Svarstiden gick ut: 19.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden om betänkandet om mottagande av muntlig bevisning genom en upptagning.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska mottagandet av bevis i rättegångar koncentreras till tingsrätterna så att bevisningen upptas för hovrättsbehandlingen.
Målsättningar
Syftet med förslaget är att förbättra riktigheten i bedömningen av bevisningen vid sökande av ändring, effektivisera förfarandet för ändringssökande samt minska de kostnader och andra olägenheter som ändringssökande medför för parter och vittnen. Genom förslaget strävar man dessutom efter att stärka hovrättens roll som den domstol som kontrollerar riktigheten i tingsrättens avgörande genom att i allt högre grad flytta tyngdpunkten i rättegången till tingsrätten. Samtidigt främjas användningen av informationsteknik i rättegångsförfarandet.
Länkar:
Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast fredagen den 19 februari 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Beredare
Specialsakkunnig Jukka Siro, tel. 02951 50021, förnamn.efternamn@om.fi
Sändlista:
Aineistopankki-hanketoimisto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry / Puheenjohtaja    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Haastemiehet JHL ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Työtuomioistuin    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt    
Ämnesord

muutoksenhaku, oikeudenkäynti, prosessioikeus, digitaaliset tallenteet, todistelu