Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/2372/03/2017

Svarstiden gick ut: 13.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnokseen hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain (917/2014) muuttamisesta.

Esitysluonnos koskee matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellon jatkamista kolmen vuoden määräajan ja tiettyihin
rikoksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyoikeuksista säätämistä. Esitysluonnos on valmisteltu osana hallituksen kärkihanketta
säädösten sujuvoittamisesta. Esivalmistelun perusteella esitys on rajattu koskemaan vain kiireellisiä muutostarpeita.
Bakgrund
Nykyinen säännös kiellosta markkinoida matkapuhelinliittymiä puhelimitse kuluttajille on määräaikainen ja voimassa
1 päivään heinäkuuta 2018. Esivalmistelun perusteella useat sidosryhmät kannattavat kiellon jatkamista.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä tietosuojalautakunnan teleyrityksille antamat käsittelyluvat
maksuhäiriö- ja väärinkäytöstietojen käsittelystä lakkaavat. Esitysluonnoksen tarkoituksena on sisällyttää teleyritysten
käsittelyoikeudet sektorilainsäädäntöön siltä osin, kuin tällaisten tietojen käsittely edellyttää käsittelystä säätämistä
kansallisessa lainsäädännössä tietosuoja-asetuksen mukaan.
Målsättningar
Tavoitteena on suojata kuluttajia haitallisilta markkinointikäytännöiltä myös lähitulevaisuudessa olosuhteiden pysyessä
pääasiassa entisellään. Lisäksi esityksellä pyritään varmistamaan teleyritysten mahdollisuudet ehkäistä väärinkäytöksistä
aiheutuvia vahinkoja itselleen, asiakkailleen ja toisille teleyrityksille myös jatkossa.
Liitteet:
Tidtabell
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnokseen viimeistään tiistaina 13.3.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoja pyydetään ensisijaisesti lausuntopalvelun kyselyosion kautta. Lausunnon voi kuitenkin toimittaa vaihtoehtoisesti
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Tällöin viestiin tulee merkitä selkeästi asian numero (LVM/2372/03/2017).

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mukana olevat.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
Johanna Tuohino, neuvotteleva virkamies, 029 534 2018, johanna.tuohino@lvm.fi ja
5.3-12.3.2018 välisenä aikana Tuomas Kallio, korkeakouluharjoittelija, 029 534 2074, tuomas.kallio@lvm.fi.
Sändlista:
Asiakkuusmarkkinointiliitto    
DNA Oyj    
Electronic Frontier Finland (Effi) ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elisa Oyj    
FiCom ry    
Finanssivalvonta    
Finnet-liitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
MOI Mobiili Oy    
oikeusministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
Asiasanat

Tietosuoja

sähköinen viestintä