Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitysluonnos laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä

Hallituksen esitysluonnos laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1333/03.01.01/2018

Svarstiden gick ut: 16.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä.

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hiilen energiakäytön kieltämisestä. Esityksen mukaan hiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena olisi kielletty 1 päivästä toukokuuta 2029. Kiellosta olisi kuitenkin poikkeuksia sähkön ja lämmön tuotannon huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Kiellon vastaisesta hiilen käytöstä määrättäisiin seuraamusmaksua.
Bakgrund
Hallitusohjelman mukaan hallituskauden kärkihankkeita on luopuminen hiilen käytöstä energian tuotannossa 2020-luvulla. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030 (VNS 7/2016 vp) mukaan Suomi luopuu kivihiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä ja nykyisen hallituskauden aikana valmistellaan hallituksen esitys laiksi, jossa säädetään siirtymäaika kivihiilen energiakäytöstä luopumiselle vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon energian toimitusvarmuuteen, huoltovarmuuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvät näkökohdat.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena olisi varmistaa hiilen energiakäytön päättyminen ennen vuotta 2030 sekä samalla välillisesti edistää energiajärjestelmän vähähiilisyyttä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena olisi varmistaa, että hiilen energiakäyttöä edistäviä voimalaitos- tai lämpölaitosinvestointeja tai korvausinvestointeja ei enää ole perusteita tehdä. Lisäksi tavoitteena on myös huolehtia siitä, että energian tuotannon huoltovarmuuteen, toimitusvarmuuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen on edelleen mahdollista kustannustehokkaasti.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 16.8.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Anja Liukko, puh 029 506 2078 (6.8.2018 alkaen) ja teollisuusneuvos Petteri Kuuva, puh 029 506 4819 (2.7.-13.7.2018 paikalla). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi
Sändlista:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Greenpeace    
Huoltovarmuuskeskus    
Metsäteollisuus ry    
OM    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Verohallinto    
VM    
Asiasanat

Kivihiili, hiili, energia- ja ilmastotavoitteet