Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och av lagen om samservice

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och av lagen om samservice

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1272/03.01.00/2018 VM093:00/2018

Svarstiden gick ut: 20.6.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Vid finansministeriet har det beretts en regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för etjänster
(lagen om gemensamma stödtjänster) och av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (lagen om samservice).

Målsättningar
I propositionen föreslås det att det till lagen om gemensamma stödtjänster fogas bestämmelser om
  • möjlighet att förmedla med Eidas-förordningen förenliga identifieringstransaktioner som sker med ömsesidigt erkända medel för elektronisk identifiering för myndigheter som använder identifieringstjänst för fysiska personer
  • möjlighet att ansöka om registrering av en fullmakt eller annan viljeyttring och andra anordningar för stark elektronisk autentisering också vid Befolkningsregistercentralens verksamhetsställen, inom ramen för samservice samt vid verksamhetsstället för en användarorganisations behörighetstjänst
  • möjlighet att ansöka om återkallande av en fullmakt, annan viljeyttring eller identifieringsverktyg vid ett verksamhetsställe och elektroniskt samt så att Befolkningsregistercentralen återkallar fullmakten eller viljeyttringen utan medverkan av den som avgett viljeyttringen.
  • skyldighet för de organisationer som nämns i 5 § 1 mom. att använda behörighetstjänsten när det gäller de registeruppgifter som berör rättsligt företrädande
  • möjlighet att hos användarorganisationerna ta ut avgifter för användning av identifieringstjänsterna, den samlade förvaltningstjänsten för internetbetalning och behörighetstjänsten.
 
I lagen om gemensamma stödtjänster föreslås vidare en ny bestämmelse där det görs ett undantag från artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen som gäller den registrerades rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifter. Också skötseln av ärenden vid ett verksamhetsställe kräver att vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter ses över.
 
Lagen om samservice föreslås bli ändrad så att också andra lagstadgade uppgifter ska kunna skötas inom ramen för samservicen, exempelvis den föreslagna uppgiften att registrera fullmakter och viljeyttringar.

Remisstiden är något kortare än normalt, eftersom regeringens proposition ursprungligen skulle överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2018 och utkastet redan var på remissrunda 28.6–10.8.2018. Utkastet till regeringens proposition från föregående remissrunda och utlåtandena som lämnats in finns tillgängliga på utlåtande.fi.
 
Ändringarna jämfört med utkastet till regeringens proposition från 2018 hänför sig närmast till verksamhetsställets ansvar för skötseln av ärenden vid ett verksamhetsställe, medräknat fastställandet av det ansvar som gäller förvaltningsförfarande, och en utvidgning av identifieringstjänsterna så att de även täcker sådana identifieringstransaktioner som hör till dem som är ömsesidigt erkända enligt EU-regleringen. Det föreslås dessutom att det vid ett verksamhetsställe ska vara möjligt att ansöka om registrering av en skriftlig fullmakt eller ett annat befullmäktigande som baserar sig på en viljeyttring eller av en annan viljeyttring och om andra identifieringsverktyg än verktyg för stark elektronisk autentisering. Den skyldighet att använda den tidigare föreslagna behörighetstjänsten ska begränsas till att gälla registeruppgifter som rör rättsligt företrädande och inte omfatta den del av servicen som baserar sig på fullmaktsregister.
 
Länkar:
Bilagor:

Lausuntopyyntö 2019 suomeksi.pdf - Lausuntopyyntö suomeksi

Lausuntopyyntö 2019 ruotsiksi.pdf - Lausuntopyyntö ruotsiksi

Hallituksen esityksen luonnos 20190517.pdf - Hallituksen esityksen luonnos 17.5.2019

regerings propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Regerings propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer 17.5.2019

Tidtabell

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i september 2019 så att lagarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Svarsanvisningar för mottagare

Finansministeriet begär ert yttrande om utkastet till regeringens proposition. Vänligen lämna in yttrandet i elektronisk form senast den 20.6.2019 på www.utlåtande.fi eller alternativt till valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministerierna ombes att vid behov sammanställa yttrandena från sitt eget förvaltningsområde. Alla yttranden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.

Finansministeriet behandlar också utlåtanden som kommit in från andra än dem som begäran om utlåtande sänts till, om utlåtandena kommer inom utsatt tid.

Svenskspråkigt material läggs ut i tjänsten www.lausuntopalvelu.fi så snart det färdigställts.

Beredare

Ytterligare information: lagstiftningsråd Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515).

Sändlista:
Ahvenanmaan Maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehit-tämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
KEVA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kynnys ry    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskus-liitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio, sähköinen asiointi