Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utredande av dödsorsak, hälsoskyddslagen och lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Begäran om utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utredande av dödsorsak, hälsoskyddslagen och lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9812/2019

Svarstiden gick ut: 7.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det att lagen om utredande av dödsorsak, hälsoskyddslagen och lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål ändras.

I lagen om utredande av dödsorsak föreslås grundläggande bestämmelser om förfarandena för konstaterande av en människas död. Dessa bestämmelser ingår för närvarande i en förordning. Dessutom ska det i lagen föreskrivas om ett förfarande som innebär att en sjukskötare som fått anvisningar av en läkare vid ett förväntat dödsfall kan utföra undersökningar för konstaterande av att döden inträtt så att liket kan flyttas till ett kylförvaringsutrymme i avvaktan på att en läkare utför det egentliga konstaterandet av dödens inträde. Dessutom ska det föreskrivas om de förutsättningar under vilka ett lik kan flyttas till ett kylförvaringsutrymme när en polisman gjort iakttagelser om dödsfallet. Detta ska vara möjligt när dödsfallet är uppenbart på grund av att kroppen förstörts eller på grund av långt framskridna postmortala förändringar. Bestämmelserna om anmälan om dödsfall samt om hantering och förvaring av lik preciseras genom närmare bestämmelser om olika aktörers skyldigheter. I lagen om utredande av dödsorsak tas det dessutom in bestämmelser om personer som avlidit utomlands.

Till hälsoskyddslagen fogas en materiell bestämmelse om hantering, förvaring, transport och mottagande av lik samt om flyttning av redan jordade lik så att bemyndigandet att utfärda förordning utvidgas på det sätt som grundlagen förutsätter. Närmare bestämmelser om dessa frågor utfärdas genom förordning.

I hälsoskyddslagen och i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål görs dessutom vissa sådana preciseringar av teknisk natur som delvis beror på att det i fortsättningen kommer att föreskrivas om konstaterande av en människas död i lagen om utredande av dödsorsak.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.
 
Bakgrund
I Finland avlider årligen ca 50 000 personer. Bestämmelser om utredning av dödsorsaken finns i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) och förordningen om utredande av dödsorsak (948/1973). Bestämmelser om konstaterande av en människas död finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om dödskriterierna (27/2004). Bestämmelser om begravning finns i begravningslagen (457/2003). I lagstiftningen är förfarandena för utredning av dödsorsaken indelade i medicinsk och rättsmedicinsk utredning av dödsorsaken. Omständigheterna kring dödsfallet avgör enligt vilket system dödsfallet utreds.

I lagstiftningen om utredande av dödsorsak finns också bestämmelser om bl.a. konstaterande av en människas död, anmälan om dödsfall, registrering av uppgifter om dödsfall i befolkningsdatasystemet samt begravningstillstånd.
 
Lagstiftningen om dödsfall är rätt gammal. Lagen och förordningen om utredande av dödsorsak trädde i kraft den 1 januari 1974. På 1990- och 2000-talen har det gjorts vissa ändringar i lagstiftningen, men många av de grundläggande lösningarna i lagstiftningen är decennier gamla. Den delvis föråldrade och bristfälliga lagstiftningen har orsakat problem i den praktiska verksamheten och med tanke på en ändamålsenlig användning av samhällets resurser.
 
I samband med behandlingen av en regeringsproposition som innehöll ett förslag till ändring av vävnadslagen (RP 276/2009 rd) noterade grundlagsutskottet i sitt utlåtande (GrUU 24/2010 rd) att 8 § 2 mom. i vävnadslagen föreskriver att en människas död ska konstateras så som det bestäms genom förordning.  Denna förordning är social- och hälsovårdsministeriets förordning om dödskriterierna. Grundlagsutskottet hänvisade i sitt utlåtande till 7 § i grundlagen, där det föreskrivs om rätten till liv, och till 80 § 1 mom. i grundlagen, där det sägs att det genom lag ska utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter. Grundlagsutskottet ansåg att statsrådet så snart som möjligt måste vidta åtgärder för att en grundläggande bestämmelse om hur en människas död ska konstateras tas in i lag. I samband med behandlingen av ett annat förslag till ändring av vävnadslagen (202/2019, RP 54/2018 rd) 2018 konstaterade grundlagsutskottet att vävnadslagen trots utskottets tidigare ståndpunkt inte till denna del har ändrats för att motsvara kraven i grundlagen. Grundlagsutskottet upprepade sin tidigare ståndpunkt och påskyndade en snar korrigering av den grundlagsstridiga regleringen (GrUU 27/2018 rd).
 
Målsättningar
Målet med propositionen är att det i lagen om utredande av dödsorsak ska tas in bestämmelser på lagnivå om konstaterande av en människas död samt förfaranden som innebär att en sjukskötare som fått anvisningar av en läkare vid förutsedda dödsfall kan utföra undersökningar för konstaterande av en människas död och att en polisman vid uppenbara dödsfall kan göra preliminära iakttagelser om dödsfallet, utifrån vilka liket kan flyttas till ett kylförvaringsutrymme i avvaktan på att en läkare utför det egentliga konstaterandet av dödens inträde.

I propositionen föreslås mer exakta bestämmelser än för närvarande om vem som ska underrättas om dödsfall. Till lagen fogas också bestämmelser om hantering och förvaring av lik samt om personer som avlidit utomlands.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert yttrande senast fredagen den 7 augusti 2020 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via webbplatsen utlåtande.fi. Det går också att sända remissyttranden per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi. Nämn diarienumret VN/9812/2020 i följebrevet.

Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Projektportalen (Hankeikkuna). Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande

Social- och hälsovårdsreformen, som är under beredning, har inte beaktats i propositionen. Detta har redan beaktats, så det är inte nödvändigt att nämna det i yttrandena.
 
Beredare
Jurist Sini Tervo, sini.tervo@stm.fi, 02951 63529 (kan nås fram till den 18 juni och igen från och med den 29 juni)
 
Sändlista:
9lives    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan kaupunki    
Ammattiliitto Pro (johon Pardia yhdistynyt)    
Attendo Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Esperi Care Oy    
Espoon kaupunki Esbo stad    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Södra Karelens Räddningsverk    
ETELÄ-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Södra Österbottens Räddningsverk    
ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Savon pelastuslaitos Södra Savolaxs Räddningsverk    
ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Suomen AVI    
Forssan kaupunki    
Helsingin hallinto-oikeus    
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos Helsinginfors stads reddningsverk    
Helsingin yliopisto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos Älvdararnas Räddningsverk    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun pelastuslaitos Kajanalands Räddningsverk    
KAINUUN SAIRAANHOITOPIIRI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos KELA    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos Centrala Tavastlands Räddningsverk    
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk    
KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Keski-Suomen pelastuslaitos Mellersta Finlands Räddningsverk    
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mellersta Nylands räddningsverk    
Keskusrikospoliisi    
Kirkkohallitus evankelisluterilainen    
Kirkollishallitus ortodoksinen    
Kiteen kaupunki    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Krematoriosäätiö s.r.    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson pelastuslaitos Kymmenedalens Räddningsverk    
KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI    
Lahden kaupunki    
Lapin AVI    
Lapin pelastuslaitos Räddningsverket i Lappland    
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Laurea ammattikorkeakoulu    
Lohjan kaupunki Lojo stad    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Mehiläinen    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki Jakobstad    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pirkanmaan pelastuslaitos Birkalands Räddningsverk    
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Pohjanmaan pelastuslaitos Österbottens räddningsverk    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Räddningsverket i Norra Karelen    
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Pohjois-Savon pelastuslaitos Räddningsverket i Norra Savolax    
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Pohjois-Suomen AVI    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki Borgå stad    
Päijät-Hämeen pelastuslaitoa Päijänne-Tavastlands Räddningsverk    
PÄIJÄT-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Rovaniemen kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Satakunnan pelastuslaitos Räddningsverket i Satakunta    
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Saurakuntapuutarhurit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto    
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura SLOES    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen oikeuslääketieteellinen yhdistys    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto    
Suomen Sairaankuljetusliitto ry    
Suomen Senioriliike ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry TESO RY    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toholammin kunta    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki Vasa stad    
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmiäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki Vanda stad    
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Egentliga Finlands Räddningsverk    
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Verohallinto    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ämnesord

kuolema

kuolemansyyn selvittäminen

vainaja

ruumiin säilytys