Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysten ja ohjeiden muutos: 4/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa - toinen lausuntokierros

Määräysten ja ohjeiden muutos: 4/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa - toinen lausuntokierros

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA/21/01.00/2019

Svarstiden gick ut: 25.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.
Bakgrund
Määräyksiin ja ohjeisiin 4/2018 ehdotetut muutokset olivat lausunnoilla 5.6.2019 - 3.7.2019. Valtiovarainministeriö esitti lausunnossaan mm., että Finanssivalvonnan tulisi harkita määräysten ja ohjeiden päivittämistä siten, että korkeat yhtiölainaosuudet sekä osakehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistuskeskittymät otetaan huomioon tyypillisinä luottoriskitekijöinä.
 
Ehdotus ei läheisesti liittynyt lausuttavana olleisiin muutosehdotuksiin. Finanssivalvonta katsoo, että VM:n ehdotus on kannatettava ja tulisi lisätä määräysten ja ohjeiden määräykseen seikoista, joihin on kiinnitettävä huomiota luottopäätöksissä. Koska ehdotus ei ollut lausuttavana edellisellä lausuntokierroksella, määräys ja ohje 4/2018 viedään uudestaan lausunnoille.

Lausuntopyyntö koskee määräysten ja ohjeiden luvun 4.3.1 kohdan (19) täydennyksiä, jotka on merkitty liitteessä punaisella.
 
Målsättningar
Luottoriskin hallinnan ja valvonnan järjestäminen on valvottavan liiketoiminnan johtamisen keskeinen tehtävä; se on osa sisäistä valvontaa. Luottoriskien hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyys suhteessa toiminnassa otettuihin riskeihin ja riskien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin.
 
Näiden luottoriskien hallintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tavoitteena on:
  • Varmistaa, että valvottavilla ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvilla yrityksillä on toimintansa laatuun ja laajuuteen nähden riittävät ja tehokkaat toiminnot luottoriskien tunnistamiseksi, mittaamiseksi, rajoittamiseksi, seuraamiseksi ja valvomiseksi osana liiketoiminnan riskien kokonaishallintaa ja -valvontaa.
  • Varmistaa, että valvottavat ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvat yhteisöt eivät luotonannossaan eivätkä sijoitustoiminnassaan ota sellaisia luottoriskejä, jotka vaarantavat valvottavien tai niiden konsolidointiryhmään kuuluvien yhteisöjen kannattavuuden tai vakavaraisuuden.
  • Saattaa valvottavien tietoon EBAn ja EKP:n antamia ohjeita ja suosituksia, joita valvottavien tulisi ottaa toiminnassaan huomioon.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 25.11.2019 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta alkuvuodesta 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Kirjatkaa alalukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (19), johon kommenttinne kohdistuu. Jos esitätte muotoiluehdotuksia, kirjatkaa myös perustelunne.
 
Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnoksen lukuja koskevat kommentit samanlaisina esim. kohta (1) tai luku 1.1 -merkintöineen. Jos esitätte muotoiluehdotuksia, kirjatkaa myös perustelunne.
Valmistelijat
Lisätietoja: johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup, puhelin 09 183 5333, torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
Sändlista:
Finanssiala ry    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö