Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och genomfö-rande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6209/2022

Svarstiden gick ut: 21.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Ehdotuksessa esitetään säädettäväksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 43 §:ssä tarkoitetuista tukialueista.
 
Pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määrätä maan heikoimmin kehittyneet alueet kehittämistarpeiden perusteella I ja II -tukialueiksi. Jako tapahtuu kokonaisten kuntien ja tarvittaessa myös kunnan osien muodostamien alueiden perusteella. Alueita määrättäessä on otettu huomioon Euroopan unionin alueluokitusjärjestelmä ja hallinnollisista rajoista riippumaton alueiden tunnistaminen sekä alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet.
 
Tukialueiden määrittelyn perustana on Euroopan komission 29.4.2021 antama tiedonanto alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista (jäljempänä aluetuen suuntaviivat) (2021/ C 153/01). Alueellisten valtiontukien ensisijaisena tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Edistämällä ja helpottamalla tukialueiden kestävää kehitystä tuella edistetään EU:n koheesiopolitiikkaa, jolla pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisen kehityksen tasoeroja.
 
Esityksessä on määritelty ne kunnat, jotka esitetään sisällytettäväksi I ja II -tukialueeseen. Tukialueiden tuen enimmäisintensiteetit määräytyvät Euroopan komission suuntaviivojen mukaan.
 
Ennen asetuksen antamista aluetukikartta on ilmoitettava virallisesti Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se viedään valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi sen jälkeen.
 
Lausuntopyyntöaineiston liitteenä olevassa muistiossa on yksityiskohtaista kuvausta tukialueiden määrittelystä ja tuki-intensiteetistä. Muistiossa on myös pykälien yksityiskohtaiset perustelut.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 21.3.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/6209/2022
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, mikko.harkonen(at)gov.fi
 
Jakelu:
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen liitto    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Ålands landskapsregering