Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och genomfö-rande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik

Utkast till statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och genomfö-rande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6209/2022

Svarstiden gick ut: 21.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det föreslås bestämmelser om de stödområden som avses i 43 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021).
 
Enligt den paragrafen kan landets svagast utvecklade områden utifrån områdets utvecklingsbehov utses till stödområde I eller stödområde II genom förordning av statsrådet. Områdesindelningen baserar sig på områden som utgörs av hela kommuner och vid behov också av kommundelar. Områdena har bestämts med beaktande av Europeiska unionens system för standardindelning av territoriella enheter och identifiering av områden oberoende av administrativa gränser samt med beaktande av arbetspendling, servicependling, interkommunalt samarbete och trafikförbindelser.
 
Stödområdena har fastställts på basis av Europeiska kommissionens meddelande av den 29 april 2021 om riktlinjer för statligt regionalstöd (nedan riktlinjerna för regionalstöd) (2021/C 153/1). Det främsta syftet med statligt regionalstöd är den ekonomiska utvecklingen av EU:s mindre gynnade områden. Genom att det främjar och underlättar en hållbar utveckling i stödområdena bidrar stödet till EU:s politik för territoriell sammanhållning, som syftar till att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika områden.
 
I utkastet anges de kommuner som enligt förslaget ska omfattas av stödområdena I och II. De högsta stödnivåerna för stödområden fastställs enligt Europeiska kommissionens riktlinjer
 
Innan förordningen utfärdas ska kartan över statligt regionalstöd anmälas officiellt till Europeiska kommissionen för godkännande, varefter den förs till statsrådet för godkännande. Förordningen avses träda i kraft omedelbart efter det.
 
I promemorian som bifogats det material som begäran om utlåtande gäller finns en detaljerad beskrivning av definitionen av stödområden och stödnivån. I promemorian ingår också detaljmotiveringen till paragraferna.

 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till arbets- och näringsministeriet senast den 21 mars 2022 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om ni dock inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem@gov.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
 
Till VAHVA-ministerierna: utlåtandet förs vidare till VAHVA VN/6209/2022. 
Beredare
Ytterligare information ger konsultativa tjänstemannen Mikko Härkönen, mikko.harkonen(at)gov.fi

 
Sändlista:
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen liitto    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Ålands landskapsregering