Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till RP med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13192/2019

Svarstiden gick ut: 3.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi viimeistään 3.3.2021.
 
Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön muutokset, jotka aiheutuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta 2019/1020 markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (2019/2010, jälj. markkinavalvonta-asetus). Markkinavalvonta-asetuksen toimeenpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista sekä talouden toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. Tällä esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, joka koskee olennaisissa määrin työkäyttöön tarkoitettujen teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvontaa.
 
Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin (44/2006) ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset koskien uusia markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksia. Lisäksi eräiden teknisten laitteiden valvonnasta annettuun lakiin (1016/2004) ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat viittaukset markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevaan asetukseen sekä asetuksesta johtuvat muutokset seuraamuksia koskevaan sääntelyyn.
 
Markkinavalvonta-asetuksen edellyttämien muutosten lisäksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin esitetään tehtäväksi eräitä muita tarkennuksia. Esityksellä laajennettaisiin työsuojeluviranomaisen velvollisuutta tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten siten, että ilmoitusvelvollisuus koskisi myös ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa. Tämän lisäksi työsuojeluviranomaisella olisi jatkossa velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille tapauksista, joiden osalta viranomainen on havainnut työntekijän terveyttä tai turvallisuutta työpaikalla koskevien EU:n kemikaaliturvallisuussäännösten vastaista menettelyä. Esityksellä laajennettaisiin työsuojeluviranomaisen oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja toisilta viranomaisilta työolosuhteiden valvontaa varten. Tämän lisäksi tulotietojärjestelmästä annettua lakia (53/2018) ehdotetaan muutettavaksi yhdenmukaisesti työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sisältämän sääntelyn kanssa. Lakien muutosten myötä tulorekisterin tietoja olisi mahdollista hyödyntää myös työolosuhdevalvonnassa.
 
Lisäksi nykyisellään valtioneuvoston asetuksen tasolla oleva sääntely asbestipurkutyöstä työsuojeluviranomaiselle tehtävän ennakkoilmoituksen sisällöstä ehdotetaan osittain siirrettäväksi lain tasolle. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeviin säännöksiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019) liittyvät muutokset.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 3.3.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/13192/2019.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: hallitussihteeri Mari Leinonen, puh. 029 5163 509, s-posti: mari.leinonen(at)stm.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusjärjestö ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
FiCom ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Kaupan liitto ry    
KT Kuntatyönantajat    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Sisäministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

arbetarskydd

markkinavalvonta

työsuojelu

marknadskontroll