Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till RP med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Utkast till RP med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13192/2019

Svarstiden gick ut: 3.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om det bifogade utkastet till regeringsproposition senast den 3 mars 2021.
 
Syftet med propositionen är att genomföra de ändringar som föranleds av Europaparlamentets och rådets förordning 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (2019/1020, nedan marknadskontrollförordningen). För att marknadskontrollförordningen ska kunna genomföras krävs nationell lagstiftning om bl.a. marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och om sanktioner mot ekonomiska aktörer. Syftet med denna proposition är att genomföra ändringarna i den nationella lagstiftningen, som gäller tillsynen över att tekniska anordningar som i betydande omfattning är avsedda att användas för arbetsbruk överensstämmer med kraven.
 
I lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) föreslås nya bestämmelser som gäller myndighetens nya befogenheter. I lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) föreslås behövliga hänvisningar till förordningen om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter, och ändringar som beror på förordningen föreslås i bestämmelserna om påföljder.
 
Utöver de ändringar som marknadskontrollförordningen förutsätter föreslås vissa andra precise-ringar i tillsynslagen. I förslaget utökas arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att polisanmäla för förundersökning så att den omfattar även människohandel och grov människohandel. Dessutom får arbetarskyddsmyndigheten befogenhet att polisanmäla fall där den har upptäckt förfarande som strider mot EU:s bestämmelser om kemikaliesäkerhet som gäller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. I förslaget utökas arbetarskyddsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter av andra myndigheter till att omfatta utövande tillsyn över arbetsförhållanden. Därtill föreslås ändringen i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) i överensstämmelse med bestämmelserna i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Ändringarna innebär att uppgifterna i inkomstdatasystemet också kan användas för att utöva tillsyn över arbetsförhållanden.
 
Den reglering som gäller innehållet i den förhandsanmälan som ska göras hos arbetarskyddsmyndigheten avseende asbestrivningsarbete, som för närvarande finns i en förordning av statsrådet, tas till vissa delar in i lagen. Därtill föreslås ändringar föranledda av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) i bestämmelserna om ändringssökande.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast onsdagen den 3 mars 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Social- och hälsovårdsministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande
 
Det går också att sända utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi. Ange diarienummer VN/13192/2019 i utlåtandet.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av: Mari Leinonen, regeringssekreterare, tfn 029 5163 509, e-post: mari.leinonen(at)stm.fi.
 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusjärjestö ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
FiCom ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Kaupan liitto ry    
KT Kuntatyönantajat    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue    
Sisäministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

arbetarskydd

markkinavalvonta

työsuojelu

marknadskontroll