Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö raskaita moottorikelkkoja koskevista valtioneuvoston asetusten luonnoksista

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Lausuntopyyntö raskaita moottorikelkkoja koskevista valtioneuvoston asetusten luonnoksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1828/03/2017

Svarstiden gick ut: 23.11.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
​Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi tieliikenneasetuksen muuttamisesta.
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevista luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi, jotka liittyvät eduskunnalle 11.10.2018 annettuun hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp). Hallituksen esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö tarkoitukseen soveltuvilla ja niille erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä. Lakien on ehdotettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Lain muutokset edellyttävät myös voimassa olevien asetusten muuttamista.
Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_185+2018.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2017 vp)

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 23.11.2018 osoitteessa Lausuntopalvelu.fi. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi antaa toimittamalla sen liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon edellä mainitussa määräajassa.
Svarsanvisningar för mottagare
Asetusten muutosehdotukset on merkitty liitteenä oleviin asetusluonnoksiin ja muutosten perustelut löytyvät asianomaista asetusta koskevasta perustelumuistiosta. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Aino Still, aino.still(at)lvm.fi, p. 0295 34 2041 ja johtava asiantuntija Erik Asplund, erik.asplund(at)lvm.fi, p. 0295 34 2277.
 
Sändlista:
Brandt-Polaris Oy    
BRP Finland Oy    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kuntaliitto    
Kuusamon kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME)    
Lapin moottorikelkkailijat ry    
Lapin Poliisilaitos    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonsuojeluliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Mas-Motorcycles Accessories Scooters Co.Oy.    
Metsähallitus    
MTK ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinsituutti    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sumeko Oy    
Suomen hiihtokeskus yhdistys ry    
Suomen Moottoriliitto ry    
Teknisen kaupan liitto ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Yamaha Motor Europe N.V. Suomen sivuliike    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ajoneuvo

maastoliikenne

moottorikelkka

liikennemerkit