Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemoria av arbetsgruppen för genomcentrum

Bedömningspromemoria av arbetsgruppen för genomcentrum

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM086:00/2016, STM/4454/2016

Svarstiden gick ut: 12.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Arbetsgruppen för inrättande av ett genomcentrum i Finland presenterar i föreliggande bedömningspromemoria sina viktigaste förslag från perioden 12.10.2016–31.12.2017. I promemorian presenteras förslagen till en lag om genom, inrättande av ett genomcentrum, upprättande av en genomdatabas och förfaranden för återlämnande av sekundärdata och resultat av gentester till individen. Vissa av förslagen är av allmän natur och avsedda som vägledning för arbetsgruppens fortsatta arbete och beredningen av regerings proposition. Synpunkter önskas särskilt på de frågor gällande genomförande som finns i slutet av promemorian.


 
Bakgrund
Regeringen fattade i april 2017 beslut om att det i Finland ska inrättas ett genomcentrum och ett nationellt cancercentrum. Eftersom forskning som använder sig av genominformation utförs främst inom ramen för biobanker innebär detta att också verksamheterna vid de offentliga biobankerna ska bli effektivare och att ett effektivt samarbete med genomcentret ska säkerställas.  Mera information: http://stm.fi/sv/individualiserad-medicin
Målsättningar
Utlåtandena används som underlag för arbetsgruppens fortsatta arbete och vid beredningen av ett utkast till en regeringsproposition som sänds på separat remiss i ett senare skede.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Tidsfristen för remissutlåtandena går ut den 12 mars 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Remissinstanserna ombedes särskilt kommentera de särskilda frågor som ställs i slutet av promemorian.
Beredare
Sandra Liede, specialsakkunig fornam.efternamn@stm.fi, p. 029 516 3633 
Petra Ruuska, planerare, fornam.efternam@stm.fi, p. 029 516 3587
Ämnesord

Genomikeskus

Genomitieto