Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition om ändring av bilaga 1 (projektförteckning) till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition om ändring av bilaga 1 (projektförteckning) till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Diarienummer för begäran om utlåtande: YM3/500/2018

Svarstiden gick ut: 23.5.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Det föreslås att lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ändras så att lagens bilaga 1 som innehåller en förteckning över de projekt som förutsätter miljökonsekvensbedömning omarbetas. Den nya bilagan föreslås ersätta gällande bilaga 1.

Många av de projekten i projektförteckningen är i överensstämmelse med MKB-direktivet, och av de nuvarande underpunkterna föreslås att projekt som gäller metallindustri, kemisk industri samt överföring av energi och substanser samt en del av avfallsprojekten ska ändras i överensstämmelse med direktivet. Det föreslås att nationella storleksbegränsningar av grundad anledning ska kvarstå i fråga om gruvprojekt, tagande av sten, grus eller sand, en del av projekten som gäller förändring skogs-, kärr- eller våtmarksnatur, en del av avfalls- och vattendragsprojekten, vatten och avlopp samt lagring av olja, petrokemiska och kemiska produkter. Dessutom förtydligas tillämpningen av bedömningsförfarandet i projekt som gäller tillverkning av bioetanol och bioolja samt tillvaratagande av uran som biprodukt.

Till projektförteckningen föreslås fem nya projekt. Dessa är fiskuppfödning, pälsdjurshållning, provbrytning av uran, tillvaratagande, anrikning och bearbetning av torium, samt en projekttyp som förutsätts av den bilaterala överenskommelsen mellan Finland och Estland och som gäller tunnlar mellan Finland och Estland.

Bakgrund

Omarbetningen av projektförteckningen har samband med totalreformen av MKB-lag som genomfördes till övriga delar förra året (lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017 och statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017). Projektförteckningen flyttades då från förordningsnivå till lagsnivå, och i projektförtekningens innehåll gjordes bara en teknisk ändring som gällde farligt avfall.

Målsättningar
Syftet med propositionen är att uppdatera projektförteckningen, förtydliga innehållet i den och så långt det är möjligt förenhetliga förteckningen med projektförteckningen i bilaga 1 till direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, dock med beaktande av den finländska miljöns särdrag. Utöver direktivet ska projektförteckningen motsvara FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt överenskommelsen mellan Finland och Estland om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.
Länkar:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Ymparistoministerio_pyytaa_lausuntoja_YV(46525) - Ympäristöministeriön verkkouutinen, jossa on saatavilla asiaan liittyvät tausta-aineistot.

Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta, luonnos 13.4.2018

Utkast till regeringens proposition (paragraferna).pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, utkast 13.4.2018 (propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna)

Tidtabell

Utlåtanden skall lämnas in till miljöministeriet senast 23.5.2018.  

Svarsanvisningar för mottagare

Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.

Beredare

Mer information om denna begäran om utlåtande fås ar konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, tel. 0295 250 107 (borta 23.-27.4.2018) och specialist Piia Kähkölä tel. 0295 250 254, förnamn.efternamn@ym.fi.

Sändlista:
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu    
Ahvenanmaa hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Asukasliitto    
Baltic Sea Action Group    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Oy, Finnish Consulting Group    
Geologian tutkimuskeskus    
Golder Associates oy    
Greenpeace Suomi    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pöyry Finland Oy    
Ramboll Oy    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
SITOWISE Oy    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbrukproducenternas Centralförbund    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto, TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WSP Finland    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
YVA ry