Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta!

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14911/2020

Svarstiden gick ut: 31.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä suunnitelmaehdotuksesta kansallisesti haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Ehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään hallitsemaan kansallisesti määritellyistä haitallisista vieraslajeista aiheutuvia riskejä.
 
Esitetyt torjuntatoimet perustuvat maa- ja metsätalousministeriön teettämään selvitykseen siitä, miten laajasti Suomessa esiintyy kansallisen vieraslajiluettelon lajeja, mitä väyliä pitkin ne pääsevät tahattomasti leviämään ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Selvityksen ovat laatineet Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Tausta
Vieraslajiksi kutsutaan kasvi-, eläin- tai eliölajia, joka on levinnyt ihmisen myötävaikutuksella luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle. Vieraslajeja pidetään haitallisina erityisesti silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Ne voivat myös haitata ekosysteemien toimintaa ja aiheuttaa monenlaista muuta haittaa yhteiskunnassat.
 
Kansallisessa vieraslajiluettelossa on tällä hetkellä 25 lajia tai lajiryhmää. Näitä lajeja ei saa päästää ympäristöön, eikä niitä saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.
 
Suomen on yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittävä hävittämään alueellaan jo esiintyviä haitallisia vieraslajeja tai estämään niiden leviäminen. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin 2018 ja 2019 hyväksynyt hallintasuunnitelmat EU:ssa haitallisiksi säädettyjen vieraslajien torjumiseksi. Nyt lausuttavana oleva ehdotus koskee Suomen kansallisen vieraslajiluettelon lajeja.
Tavoitteet
Vieraslajien hallintatoimenpiteillä pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemien toimintaa ja siihen perustuvia palveluita ja hyötyjä.
 
Suunnitelman tarkoituksena on ohjata vieraslajien torjunta sinne, missä siitä saadaan paras hyöty. Suomen luonnossa jo esiintyvien lajien torjunta tulee kohdentaa haitallisimpiin esiintymiin.
 
Esimerkkejä suunnitelmaan ehdotetuista toimenpiteistä:
 
Kurtturuusu ja komealupiini ovat levinneet Suomessa jo hyvin laajalle. Siksi tärkeintä on estää niiden leviäminen sellaisille uusille alueille, missä luonnon monimuotoisuus on erityisesti uhattuna. Kurtturuusujen kannalta tällaisia alueita on etenkin saaristossa ja rannikolla. Komealupiinin torjunta sen sijaan kannattaa keskittää luonnonsuojelualueille, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien läheisyyteen sekä tieympäristössä arvokkaille piennarniityille, joilla on monipuolinen niittylajisto.

Kanadanvesiruton poistotoimet priorisoidaan luonnonsuojelullisesti arvokkaimmille kohteille lajin leviämisen estämiseksi.

Espanjansiruetanan esiintymät tulee tavattaessa poistaa pihoilta, puutarhoista ja julkisilta alueilta. Espanjansiruetana leviää helposti ympäristöön esimerkiksi taimien, puutarhajätteen ja maansiirtojen mukana, joten torjunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota näihin leviämisväyliin.

Minkin poistopyyntiä kannattaa tehostaa ensisijaisesti saaristossa sekä linnuston kannalta tärkeillä kosteikkoalueilla, uhanalaisten ja taantuneiden lintujen pesimäalueilla sekä taimenpuroilla.

Kansalaisille ja yhteiskunnan eri toimijoille tiedotetaan aktiivisesti kaikkien kansallisesti haitallisten vieraslajien maahantuontikiellosta, kasvattamiskiellosta ja ympäristöön päästämiskiellosta. Tiedotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota puutarhajätteen oikeaan käsittelyyn. Lemmikkien omistajia kehotetaan varmistamaan, ettei lemmikki pääse lisääntymään eikä karkaamaan.
Liitteet:

Ehdotus_kansallisesti_haitallisten_vieraslajien_hallintasuunnitelmaksi_12062020.pdf - Ehdotus kansallisesti haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi

Förslag_till_hanteringsplan_för_nationellt_invasiva_främmande_arter_12062020.pdf - Förslag till hanteringsplan för nationellt invasiva främmande arter

Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää toimittamaan lausunnot ja mielipiteet viimeistään 31.8.2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kuulemisessa pyydetään mielipiteitä ehdotetuista toimenpiteistä haitallisten vieraslajien torjumiseksi sekä ehdotuksista toimenpiteitä toteuttaviksi tahoiksi. Kantaa pyydetään ottamaan myös siihen, tulisiko ehdotuksiin lisätä muita toimenpiteitä, jotka voisivat olla esimerkiksi alueellisesti tai paikallisesti hyödyllisiä tai tehokkaita. Lisäksi näkemyksiä pyydetään siitä, miten haitallisten vieraslajien torjuntaa voitaisiin muutoin kehittää kustannustehokkaasti ja mitkä muut tahot ja toimijat ehdotuksissa mainittujen lisäksi voisivat ottaa huolehtiakseen haitallisten vieraslajien torjunnasta.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi, p.0295 162 259
Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, pekka.kemppainen@mmm.fi, p. 0295 162 45
Jakelu:
Animalia ry    
BirdLife Suomi ry    
Destia Oy    
ELY-keskukset    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistöliitto    
koe: pekka Kemppainen    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuusamon kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria    
Puutarhaliitto ry    
RAKLI ry    
Rudus Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen kylät ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

haitalliset vieraslajit