Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14911/2020

Svarstiden gick ut: 31.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden och åsikter om planutkastet för bekämpning av nationellt skadliga främmande arter. Utkastet innehåller åtgärder för att hantera de risker som orsakas av sådana främmande arter som bedömts vara skadliga i Finland.

De förslagna bekämpningsåtgärderna bygger på Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals utredning om de främmande arternas utbredning, spridningsvägar och kostnadseffektiva bekämpningsmetoder. Utredningen har tagits fram på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

Bakgrund
Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Främmande arter anses vara skadliga i synnerhet när de hotar naturens biologiska mångfald. De kan också riskera ekosystemens funktion och orsaka många andra olika problem i samhället.
 
I den nationella förteckningen finns för närvarande 25 arter eller artsgrupper. Dessa arter får inte eller spridas i naturen, importeras, säljas, födas upp eller odlas eller på något annat sätt hållas. 
 
Finland ska tillsammans med andra EU-länder försöka utrota eller förebygga spridning av invasiva främmande arter. För detta ändamål godkände ministeriet åren 2018 och 2019 hanteringsplaner för bekämpning av främmande arter som i EU bedömts vara skadliga. Det förslag som nu är på remiss gäller Finlands nationella förteckning över främmande arter.
Målsättningar
Avsikten med planen är att bekämpningen av invasiva främmande arter ska ske på ställen som ger bästa resultat. Bekämpningen av de arter som redan spridit sig i naturen i Finland  ska riktas mot de skadligaste förekomsterna.

Exempel på de åtgärder som ingår i planutkastet:

Vresros och blomsterlupin har redan spridit sig mycket brett i Finland. Därför är det viktigt att se till att de inte sprider sig till nya områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad. Sådana områden finns det i synnerhet i skärgården och vid kusten. Bekämpningen av blomsterlupin ska däremot helst ske på naturskyddsområden, i närheten av hotade och nära hotade arter samt på värdefulla ängar vid vägkanter med många olika ängsväxter.

Spansk skogssnigel sprider sig lätt i miljön till exempel med plantor, trädgårdsavfall och jordförflyttningar. Vid bekämpningen ska man speciellt beakta dessa spridningssätt och eliminera de spanska skogssniglarna på gårdar, i trädgårdar och offentliga områden. Lokala bekämpningstalkon rekommenderas.

Genom riktad kommunikation och allmän information uppmuntras människorna att meddela om de påträffat främmande arter och delta i bekämpningen arterna. Samtidigt vill man påminna markägarna och kommunerna om sitt ansvar för att bekämpa främmande arter på deras mark. Kommunikationen ska särskilt fokusera på korrekt hantering av trädgårdsavfall. Ägarna till invasiva främmande sällskapsdjur ska uppmanas att se till att djuren inte kan föröka sig eller rymma.
Bilagor:

Ehdotus_kansallisesti_haitallisten_vieraslajien_hallintasuunnitelmaksi_12062020.pdf - Ehdotus kansallisesti haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi

Förslag_till_hanteringsplan_för_nationellt_invasiva_främmande_arter_12062020.pdf - Förslag till hanteringsplan för nationellt invasiva främmande arter

Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtanden och åsikter senast den 31 augusti 2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Nu önskar vi få in åsikter om förslagen till åtgärder för att bekämpa dessa främmande arter samt om förslagen till de ansvars- och samarbetsparter som ska genomföra åtgärderna. Ta också ställning till om förslagen enligt din mening ska innehålla ytterligare åtgärder som kan vara nyttiga eller effektiva t.ex. på regional eller lokal nivå. Vidare ber vi om åsikter om hur bekämpningen i övrigt kan utvecklas kostnadseffektivt och vilka aktörer och instanser förutom dem som nämns i förslagen, ska kunna svara för bekämpningen.
Beredare
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi, tfn 0295 162 259
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, pekka.kemppainen@mmm.fi, tfn 0295 162 456
Sändlista:
Animalia ry    
BirdLife Suomi ry    
Destia Oy    
ELY-keskukset    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistöliitto    
koe: pekka Kemppainen    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuusamon kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria    
Puutarhaliitto ry    
RAKLI ry    
Rudus Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen kylät ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

haitalliset vieraslajit