Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Diarienummer för begäran om utlåtande: PC0TQ3U7-6

Svarstiden gick ut: 5.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen.
 
Det föreslås i propositionen att riksdagen godkänner protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen samt antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.
Målsättningar
I protokollet beviljas den enhetliga patentdomstolen privilegier och immunitet som förutsätter riksdagens samtycke för att godkännas och träda i kraft i Finland. Protokollet innehåller bestämmelser om bland annat okränkbarhet för domstolens lokaler, arkiv och handlingar, immunitet för domstolen och dess egendom, immunitet mot lagföring, skattebefrielse samt privilegier och immunitet för domare, registratorer och personal.
 
Utkastet till regeringsproposition har beretts vid utrikesministeriet.
Bilagor:
Tidtabell
Utrikesministeriet ber er lämna ert utlåtande in via tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till utrikesministeriets registratorskontor (kirjaamo.um@formin.fi, cc: oik-20@formin.fi) senast den 5 mars 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna in utlåtandet antingen via www.utlåtande.fi eller per e-post till utrikesministeriets registratorskontor (kirjaamo.um@formin.fi, cc: oik-20@formin.fi).

Alla remissvar är offentliga och publiceras på webbplatsen www.utlåtande.fi.
Beredare
Lagstiftningssekreterare Elina Tölö, elina.tolo@formin.fi, tfn. 0295 350 364. 
Sändlista:
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö