Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27112/2023

Svarstiden gick ut: 1.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta.
 
Tausta
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä yhteistyöalueiden tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain. Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Rahoitusta maksetaan yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Terveydenhuoltolain 66 §:n 2 momentin mukaan yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä tutkimusrahoituksen jakamisen muista perusteista ja menettelystä sekä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Tavoitteet
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäisiin yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista vuosille 2024-2027 sekä tutkimusrahoituksen jakamisen muista perusteista ja menettelystä sekä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena vuosina 2024–2027 olisi: 1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta; 2) edistää terveydenhuollon vaikuttavuutta sekä laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta sen osana; 3) tukea kliinisen tutkijan urapolkua; 4) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2024–2027 olisivat: 1) kliininen ja translationaalinen tutkimus; 2) tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön; 3) terveydenhuollon vaikuttavuuden, sekä sen osana laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden, tutkimus; 4) terveys- ja hyvinvointieroja kaventava palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

Merkittävämpänä muutoksena edellisellä nelivuotiskaudella olleisiin tavoitteisiin ja painoalueisiin olisi, että vuosille 2024-2027 lisättäisiin tavoitteisiin terveydenhuollon vaikuttavuuden, sekä laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden sen osana, edistäminen ja painoalueisiin lisättäisiin niin ikään terveydenhuollon vaikuttavuuden ja sen osana myös laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimus. Myös valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän kokoonpanon osalta palvelujärjestelmää koskevaa edustusta muutettaisiin.

Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 1.12.2023 klo 16 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan lausunnossaan asianumeroon VN/27112/2023.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

hallitussihteeri Sonja Jantunen, sähköposti: sonja.jantunen@gov.fi
 
Jakelu:
Business Finland    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fimlab Laboratoriot Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Invalidiliitto-konserniin kuuluva Validia Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jyväskylä yliopisto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Liikuntalääketieteen keskukset    
Liikuntalääketieteen keskukset    
Live-säätiö sr:n omistama Live Neuron    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orton Oy    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Suomen Akatemia    
Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä SPR Veripalvelu,    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Tampereen yliopisto    
TAYS Sydänkeskus Oy    
Tekonivelsairaala Coxa Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion mielisairaala    
Valtion mielisairaala    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Åbo Akademi