Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27112/2023

Svarstiden gick ut: 1.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå.
 
Bakgrund
Enligt 61 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) social- och hälsovårdsministeriet fastställer för fyra år i taget i samarbete med samarbetsområdenas forskningskommittéer insatsområden och målsättningar när det gäller den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå. För den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå beviljas statlig finansiering till samarbetsområdenas forskningskommittéer, som beslutar hur forskningsmedlen ska fördelas på olika forskningsprojekt. Finansieringen betalas ut till samarbetsområdenas forskningskommittéer enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut för fyra år i taget. Ministeriets beslut baserar sig på hur forskningens insatsområden och målsättningar har genomförts och på forskningens kvalitet, omfattning och re-sultat under den föregående fyraårsperioden. Enligt 66 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) bestämmelser om insatsområdena och målsättningarna för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå, om de övriga grunderna för fördelning av forskningsfinansieringen och förfarandena vid fördelningen samt om tillsättandet av en utvärderingsgrupp för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå och om gruppens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
Målsättningar
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det om insatsområdena och målsättningarna för den hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2024–2027 samt om de övriga grunderna för fördelning av forskningsfinansieringen och förfarandena vid fördelningen samt om tillsättandet av en utvärderingsgrupp för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå och om gruppens sammansättning och uppgifter. Målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå åren 2024–2027 är att 1) främja befolkningens hälsa och välfärd genom sådan hälsovetenskaplig forskning inom servicesystemet för hälso- och sjukvården som är högklassig och har genomslagskraft, 2) främja hälso- och sjukvårdens genomslagskraft samt kvaliteten och klient- och patientsäkerheten som en del av den, 3) stödja den kliniska forskarens karriärväg, 4) producera ny information och se till att den sprids och utnyttjas inom hälso- och sjukvården och inom andra områden i samhället. Insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå åren 2024–2027 är: 1) klinisk och translationell forskning, 2) möjligheterna att använda framtida dataintensiva forskningsmetoder inom hälso- och sjukvården, 3) forskning kring hälso- och sjukvårdens genomslagskraft samt kvaliteten och klient- och patientsäkerheten som en del av den, 4) forskning som stödjer utvecklingen av ett servicesystem som minskar skillnaderna i hälsa och välfärd.

En större förändring jämfört med de mål och insatsområden som gällde under den föregående fyraårsperioden är att det till målen för 2024–2027 fogas främjande av hälso- och sjukvårdens genomslagskraft samt kvaliteten och klient- och patientsäkerheten som en del av den. Till insatsområdena fogas också en forskning kring hälso- och sjukvårdens genomslagskraft samt kvaliteten och klient- och patientsäkerheten som en del av den. Också i fråga om sammansättningen av den nationella utvärderingsgruppen för hälsovetenskaplig forskning föreslås det att representationen i servicesystemet ändras.

Den föreslagna förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2024.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 1 december 2023 kl. 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
För att kunna ge ett utlåtande ska remissinstansen registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisning. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Alternativt kan utlåtandet lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (registratorskontoret.shm@gov.fi). Remissinstansen ombeds hänvisa i sitt utlåtande till ärendenumret VN/27112/2023.
 
Beredare
Mer information om ärendet ges av 

regeringssekreterare Sonja Jantunen, e-post: sonja.jantunen@gov.fi

 
Sändlista:
Business Finland    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fimlab Laboratoriot Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Invalidiliitto-konserniin kuuluva Validia Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jyväskylä yliopisto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Liikuntalääketieteen keskukset    
Liikuntalääketieteen keskukset    
Live-säätiö sr:n omistama Live Neuron    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orton Oy    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Suomen Akatemia    
Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä SPR Veripalvelu,    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Tampereen yliopisto    
TAYS Sydänkeskus Oy    
Tekonivelsairaala Coxa Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion mielisairaala    
Valtion mielisairaala    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Åbo Akademi