Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande gällande utkastet till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning

Begäran om utlåtande gällande utkastet till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27273/2022

Svarstiden gick ut: 30.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet begär ert yttrande gällande utkastet till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning i utkastet föreslås det att antalet årsveckotimmar i B1-språket utökas med en årsveckotimme i fråga om undervisningen som är gemensam för alla, varvid minimitimantalet undervisning i läroämnet höjs från sex till sju årsveckotimmar. I propositionen föreslås det att tillägget riktas till årskurs 7 så att man i årskurs 7 ska undervisa i B1-språket två årsveckotimmar och i årskurs 8–9 sammanlagt tre årsveckotimmar. Till följd av tillägget bör också det totala antalet timmar per år i förordningen om grundläggande utbildning höjas med en timme i årskurs 7.

I förslaget ingår en ändring av 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012) samt en ändring av 3 § 1 mom. i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) som gäller antalet timmar per år och per vecka. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft den 1 augusti 2024.
Bakgrund
Vid budgetförhandlingarna om budgeten för 2023 fastställde statsminister Sanna Marins regering den 1 september 2022 att undervisningen i B1-språket ökas med en årsveckotimme, som riktas till årskurserna 7–9. Tillägget grundar sig på nationalspråksstrategin som utarbetats i enlighet med statsminister Marins regeringsprogram.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 30 november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att yttra er om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Lämna in ert utlåtande genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret  VN/27273/2022som referens för utlåtandet.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/27273/2022 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal.
Beredare
Marjaana Larpa, regeringsråd, marjaana.larpa@gov.fi, tfn 0295 330480
Erja Vitikka, undervisningsråd, erja.vitikka@gov.fi, tfn 0295 330058
Jenni Nuutinen, regeringssekreterare, jenni.nuutinen@gov.fi, tfn 0295 330230
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Enontekiön kunta    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Espoon kaupunki    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finsklärarföreningen rf    
Förbundet Hem och Skola i Finland rf    
Helsingin kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Juuan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos    
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI)    
Kaarinan kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kauniaisten kaupunki    
Kielikoulutuspolitiikan verkosto    
Kielilähettiläät ry    
Kotimaisten kielten keskus KOTUS    
Kristiinankaupungin kaupunki    
KT – Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuurojen liitto ry    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mäntyharjun kunta    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Paraisten kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sivistystyönantajat ry    
Sodankylän kunta    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen kielenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luokanopettajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen ruotsinopettajat ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska nu –verkosto    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Åbo Akademi