Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Föreskrifter och anvisningar X/2019: Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Föreskrifter och anvisningar X/2019: Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 5/01.00/2019

Svarstiden gick ut: 6.5.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansinspektionen meddelar nya föreskrifter och anvisningar x/2019 i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning. I sak är det fråga om en uppdatering av föreskrifter och anvisningar 25/2013 om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar till nya föreskrifter och anvisningar. 

De viktigaste ändringarna jämfört med föreskrifter och anvisningar 25/2013:
  • ändring av tillämpningsområdet;
  • Finansinspektionens uppdaterade ställningstaganden om de alternativ och det handlings­utrymme som lämnats på den behöriga myndigheten i EU:s kapitalkravsförordning;
  • införlivande av Ebas riktlinjer, som har samband med föreskrifternas och anvisningarnas ämnesområde och som tidigare meddelats såsom omslagsföreskrifter och anvisningar, samt av Ebas riktlinjer som meddelats efter den senaste uppdateringen, i föreskrifterna och anvisningarna;
  • tillägg av nya kapitel; kapitel 5 Kapitaltäckningsbehandlingen av kvalificerade innehav i företag utanför den finansiella sektorn, kapitel 9 Kapitalkrav för motpartrisk och kapitel 14 Kapitalkrav för likviditetsrisk; 
  • ändringar i kapitel 2 Lagstiftningsgrund och internationella rekommendationer, kapitel 4 Kapitalbas och kapitalkrav, kapitel 6 Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablon­metoden, kapitel 7 Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering, kapitel 10 Kapitalkrav för marknadsrisk, kapitel 12 Kapitaltäckningskrav för operativ risk, kapitel 15 Stora exponeringar och kapitel 16 Offentiggörande av upplysningar om kapitaltäckning.

 
Bakgrund
Nya föreskrifter och anvisningar meddelas, eftersom deras ämnesområde utvidgas att gälla EU:s kapitalkravsförordning i sin helhet, vilket innebär att det gamla namnet inte längre motsvarar det uppdaterade innehållet. Ämnesområdet har utvidgats bl.a. vad gäller regleringen av likviditetsrisken samt beaktandet av de alternativ och handlingsutrymmen som lämnats på de nationella behöriga myndigheterna i EU:s kapitalkravsförordning (delvis enligt de riktlinjer som Europeiska centralbanken ECB har utfärdat för behöriga myndigheter). Finansinspektionen publicerade i december 2017 ett tillsynsmeddelande, där det uppgav att den kommer att följa ECB:s riktlinjer och rekommendationer fr.o.m. den 1 januari 2018.


 
Målsättningar
Målet är att inom de ramar som EU-regleringen tillåter ge tillsynsobjekten anvisningar om kapitaltäckningskrav och kapitalkrav för likviditetsrisk samt om stora exponeringar och offentliggörandet av upplysningar. Anvisningarna ansluter sig till den nationella tillämpningen av bestämmelserna i EU:s kapitalkravsförordning samt Europeiska bankmyndigheten Ebas och Europeiska centralbankens ECB:s riktlinjer och rekommendationer. 
Föreskrifterna och anvisningarna inkluderar Finansinspektionens föreskrifter om de alternativ och handlingsutrymmen som lämnats på nationella behöriga myndigheter i EU:s kapitalkravsförordning
Bilagor:

CRRaan_liittyvat_maaraykset_ja_ohjeet_lausuntoversio.pdf - Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi x/2019: EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet (valitettavasti vain suomeksi) -- Utkast till föreskrifter och anvisningar x/2019: Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning (tyvärr endast på finska)

EKPn_suuntaviivat_ja_suositukset_unionin_sallimien_vaihtoehtojen_ja_harkintavallan_kaytosta.pdf - Määräyksiin ja ohjeisiin x/2019 liittyvä oheisdokumentti (valitettavasti vain suomeksi), jonka tarkoituksena on avata EU:n vakavaraisuusasetuksessa toimivaltaiselle viranomaiselle jätettyihin vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöön liittyvää sääntelykehikkoa Euroopan keskuspankin ja kansallisen valvontaviranomaisen välillä. -- Kompletterande dokument till föreskrifter och anvisningar x/2019 (tyvärr endast på finska), vars syfte är att redogöra för regleringsramen mellan Europeiska centralbanken och de nationella tillsynsmyndigheterna i anslutning till de alternativ och handlingsutrymmen som lämnats på de nationella behöriga myndigheterna i EU:s kapitalkravsförordning.

Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 6.5.2019, klo 23.59.
--
Yttrandetiden går ut den 6 maj 2019 kl. 23.59.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Anteckna under mellanrubrikerna i varje kapitel det stycke, t.ex. stycke 5, till vilket er kommentar hänför sig. Anteckna även hur ni skulle formulera det aktuella stycket. 
Anteckna era kommentarer om de andra styckena i utkastet på motsvarande sätt, t.ex. stycke 1 eller avsnitt 1.1 i de allmänna kommentarerna. Anteckna även hur ni skulle formulera det aktuella stycket.
Beredare
Närmare upplysningar: ledande lagstiftningsexpert Taina Erovaara-WiIliams, tfn 09 183 5422, taina.erovaara-williams(at)fiva.fi
Sändlista:
Finanssiala ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

luottolaitos

sijoituspalveluyritys

vakavaraisuusvaatimukset

IRBA

maksukyvyttömyys

standardimenetelmä

likviditeettiriski