Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ungdomslagen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ungdomslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23602/2021

Svarstiden gick ut: 7.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ungdomslagen och till det bifogade utkastet till ändring av statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering bereds behövliga förslag till revidering av ungdomslagen i syfte att i synnerhet göra understödsprocesserna smidigare.

Den nya ungdomslagen (1285/2016) trädde i kraft den 1 januari 2017. Ungdomslagen har som helhet betraktat visat sig vara tydlig och fungera i praktiken, med undantag för vissa bestämmelser om sammanslutningars rätt till statsunderstöd och understödsprocessen som behöver ses över.

I ungdomslagen och i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) fastställs de förutsättningar under vilka en organisation kan godkännas som en riksomfattande organisation på ungdomsområdet med rätt till statsunderstöd, och hur en sammanslutning kan utses till ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet (OSKE) eller till en ungdomscentral som har rätt till statsunderstöd. I ungdomslagen och i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik föreskrivs dessutom om de bedömningsgrunder enligt vilka statsunderstöd beviljas riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, kompetenscentrum och ungdomscentraler.

De justeringsbehov som nämns i regeringsprogrammet hänför sig till de bestämmelser i lagen och statsrådsförordningen som utfärdats med stöd av lagen som gäller godkännande av riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet samt ungdomscentraler som berättigade till statsunderstöd, årsunderstödsprocessen samt en smidig och transparent understödspraxis.

I regeringsprogrammet anges som ett sätt att uppnå målet för barns och ungas välbefinnande att alla barn och unga ska garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen Enligt regeringsprogrammet ska Finland bl.a. ska skapa en egen version av den isländska modellen och inleda en beredning som syftar till att främja avgiftsfria hobbyer i anknytning till skoldagen. Den arbetsgrupp som berett Finlandsmodellen för hobbyverksamhet föreslog att det för att säkerställa att Finlandsmodellen för hobbyverksamhet blir permanent bör föreskrivas om modellen i ungdomslagen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att göra förfarandet för godkännande av riksomfattande organisationer på ungdomsområdet,  för riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet och för godkännande av ungdomscentraler som berättigade till statsbidrag och för beviljande av statsunderstöd smidigare och att effektivera en transparent tillämpning av bestämmelserna. Syftet är att precisera bestämmelserna om godkännande av rätten till statsbidrag och beviljande av statsunderstöd och förfarandena i enlighet med dem för att förutsättningarna för godkännande av berättigande till statsbidrag och beviljande av statsunderstöd ska vara så tydliga, transparenta och rättvisa som möjligt för dem som får statsunderstöd.

Syftet med att föreskriva om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att öka de ungas välbefinnande och jämlikhet genom att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsmodell i kommunerna och på så sätt främja möjligheterna för de unga som deltar i den grundläggande utbildningen till en hobby som intresserar dem och som är avgiftsfri.

Vid prövningen av rätten till statsbidrag ger de nuvarande bestämmelserna i fråga om riksomfattande organisationer på ungdomsområdet relativt lite tyngd åt verksamhetens betydelse och verkningar med tanke på ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten. De samhälleliga verkningarna och den samhälleliga betydelsen är i den gällande lagen en av fem bedömningsfaktorer. Organisationens verksamhets betydelse och verkningar bör dock vara den viktigaste faktorn när rätten till statsbidrag avgörs. Vid prövningen av rätten till statsunderstöd för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet föreslås det således att betydelsen och genomslagskraften för organisationens verksamhet ska betonas mer än för närvarande uttryckligen med tanke på ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten samt att ett nytt kriterium ska vara hur aktuell organisationens verksamhet är. Det föreslås att definitionen av organisationens riksomfattande verksamhet preciseras i förordningen. I propositionen förtydligas också grunderna för hur understödet för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet fastställs.

I nuläget kan rätten till statsunderstöd för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet återkallas, om organisationens verksamhet under två år utan avbrott inte uppfyller de villkor för rätt till statsunderstöd som anges i ungdomslagen eller med stöd av den. Med tanke på jämlikheten mellan aktörerna är det motiverat att kravet på två på varandra följande år slopas, och i fortsättningen kan rätten till statsunderstöd för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet återkallas om den inte längre uppfyller de villkor för rätt till statsunderstöd som föreskrivs i ungdomslagen eller med stöd av ungdomslagen.

Det föreslås att bestämmelserna om rätten till statsbidrag för de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet (OSKE) och om beviljande av statsunderstöd ändras så att förfarandena gällande understöd till kompetenscentrumen kan göras smidigare och mer transparenta än för närvarande.

Vidare föreslås att bestämmelserna om godkännande av ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet som berättigat till statsbidrag ses över så att man vid prövningen av dess rätt till statsbidrag framöver betonar att den sökandes verksamhet vid kompetenscentret motsvarar fokusområdena för kompetenscentrum i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik.  Vid prövningen av beloppet av statsunderstödet till kompetenscentren ska man enligt förslaget i fortsättningen  beakta arten och omfattningen av centrets uppgifter och verksamhet. Uppgifterna har avtalats för viss tid och deras innehåll följer kompetenscentrumprioriteringarna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik. Det föreslås att definitionen av ungdomscentralernas syfte förtydligas och att man i stället för den nuvarande detaljerade uppgiftsförteckningen betonar ungdomsarbetets metoder som den ledande tanken i verksamheten. Enligt utkastet till proposition är en förutsättning för godkännande som berättigad till statsunderstöd att centralens huvudsakliga uppgift är att genom ungdomsarbetets metoder erbjuda handledd verksamhet för unga året om. Det föreslås att definitionerna förtydligas vid prövningen av ungdomscentralernas rätt till statsunderstöd och utvärderingen i samband med den. Detta bidrar till att understödet kan riktas på ett ändamålsenligt sätt.

Grunderna för fastställande av statsunderstöden till ungdomscentralerna har varit mycket varierande, vilket resulterat i ovisshet bland stödtagarna om i vilken mån de olika grunderna de facto inverkar på understödsbeloppen. Därför föreslås det att grunderna för hur understödet bestäms preciseras jämfört med nuläget. Det föreslås också att det i förordningen ska föreskrivas om tydligare bedömningskriterier för beviljande av understöd än för närvarande, och i förordningen ska det inte längre föreskrivas om beviljande av understöd för uppgifter som överenskommits i målstyrningsförfarandet mellan ministeriet och ungdomscentralen.

Det föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I de föreslagna bestämmelserna fastställs förutsättningarna som kommunen ska iaktta om den vill ordna hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen. I bestämmelserna fastställs därtill grunderna för beviljande av statsunderstöd för ovan nämnda verksamhet. Enligt ungdomslagen anses alla personer under åldern 29 år som unga. Verksamhet enligt Finlandsmodellen är dock avsedd för unga som deltar i grundläggande utbildning.

I de övriga förslagen föreslås det att lagen och förordningen ändras och uppdateras bl.a. på grund av ändringar i annan lagstiftning.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna ert utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet senast den 7 april 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.okm@gov.fi. Vi ber er ange diarienumret VN23602/2021 och OKM039:00/2020 i utlåtandet.

VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/23602/2021 för utlåtandet i VAHVA.
 
Vi ber er lämna ett utlåtande om en eller flera av följande punkter:
  • Förslagen som gäller riksomfattande organisationer på ungdomsområdet (17 och 18 § i lagen, 5 och 6 § i förordningen)
  • Förslagen som gäller riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet (OSKE) (19 § i lagen, 7 och 8 § i förordningen)
  • Förslagen som gäller ungdomscentraler (20 § i lagen, 9 och 10 § i förordningen)
  • Förslag som gäller andra bestämmelser (23, 24, 26 och 27 § i lagen, 1 § i förordningen)
  • Nya förslag till bestämmelser om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet (12 a och 21 a § i lagen)
  • Remissinstansens allmänna kommentarer eller anmärkningar/förslag gällande andra bestämmelser i lagen
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande:
Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, mikko.cortes-tellez@gov.fi
Regeringsrådet Antti Randell, antti.randell@gov.fi
Sändlista:
AIESEC-Suomi ry, AIESEC-Finland rf    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Animalia ry    
Arviointi- ja avustustoimikunta    
Aseistakieltäytyjäliitto ry    
Aseman Lapset ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Avartti-säätiö    
BirdLife Suomi ry    
De Ungas Musikförbund i Svenskfinland - DUNK rf    
Eettisen kaupan puolesta ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Eurooppanuoret ry    
European Youth Parliament Finland-EYP-Finland ry    
Evijärven kunta    
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf    
Forssan kaupunki    
Förbundet Kristen Skolungdom R.F.    
Föreningen Luckan rf    
Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Herättäjä-yhdistys ry    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Iso Kirja Ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jippiimissio ry    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehittämiskeskus Opinkirjo    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkon Ulkomaanapu sr    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry    
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lasten ja nuorten keskus ry    
Lasten ja nuorten säätiö    
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö    
Lastenliitto ry    
Laukaan kunta    
Leikkiteatteri-yhdistys ry    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonto-Liitto ry    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maailmanvaihto ry ICYE    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Mediakasvatusseura ry    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Non Fighting Generation ry    
Nousiaisten kunta    
Nuorisokeskus Anjala    
Nuorisokeskus Hyvärilä    
Nuorisokeskus Marttinen    
Nuorisokeskus Metsäkartano    
Nuorisokeskus Oivanki    
Nuorisokeskus Piispala    
Nuorisokeskus Pikku-Syöte    
Nuorisokeskus Vasatokka    
Nuorisokeskus Villa Elba    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nuorten Akatemia ry    
Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry    
Nuorten Kuoroliitto ry    
Nuorten Muslimien Foorumi ry    
Nuorten Palvelu ry    
Nuorten Suomi ry    
Nuorten ystävät ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
OutWard Bound Finland    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Parkour Oppimiskeskus ry    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset ry -Rädda Barnen    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkkalan kunta    
Plan International Suomi sr    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Prometheus-leirin tuki ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauhankasvatusinstituutti ry    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seta ry    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattiset Nuoret ry    
Sosialidemokraattiset Opiskelijat - Sonk Ry, Socialdemokratiska Studerande - Sonk rf    
Sotkamon kunta    
Street Art Dance Essentials - SADE ry    
Sulkavan kunta    
Suoma Sámi Nuorat rs    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen CISV-liitto-CISV förbundet i Finland ry    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto - Pinskut ry    
Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys r.y    
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry    
Suomen Keskustanuoret ry    
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry/Finlands Kristliga Studentförbund rf    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry    
Suomen Nuorisopurjehtijat ry    
Suomen Nuorisoseurat ry    
Suomen Nuorisosirkusliitto ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry    
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Parkour ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rullalautaliitto ry    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry    
Suomen YK-nuoret - Finlands FN-ungdom - UN Youth of Finland ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomi-Seura ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svensk Ungdom rf    
Svenska Studerandes Intresseförening rf    
Sylva ry    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Taksvärkki ry    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Ungmartha rf    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistonuoret ry    
Vasemmisto-opiskelijat ry    
Vehmaan kunta    
Vesaisten Keskusliitto ry    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

nuorisolaki

nuori

nuorisotyö

nuorisoalan järjestö

nuorisokeskus

nuorisopolitiikka

ung

ungdomsarbete

nuoriso

nuoret

harrastamisen Suomen malli

ungdomslagen

ungdomspolitik

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

ungdomscentral