Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen säännöstön hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta sekä muutetun vakavuusdirektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä

Hallituksen esitys teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen säännöstön hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta sekä muutetun vakavuusdirektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13293/2023

Svarstiden gick ut: 14.7.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä ro-ro-matkustaja-alusten erityisiä vakavuusvaatimuksia koskevan muutetun vakavuusdirektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Bakgrund

IMO:n meriturvallisuuskomitea hyväksyi 106. kokouksessaan Lontoossa 10.11.2022 päätöslauselmat MSC.521(106) ja MSC.527(106), joissa määrätään teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevasta kansainvälisestä turvallisuussäännöstöstä (IP-säännöstö) SOLAS-yleissopimuksen nojalla.

Teollisuustyöntekijöiden kuljettamista koskeva kansainvälinen säännöstö on keskeinen merellä tapahtuvassa niin sanotussa offshore-toiminnassa kuten merituulivoimaloiden rakentamisessa ja huoltotoiminnassa sekä öljynporaustoiminnassa, joissa tarvitaan runsaasti ammattitaitoista henkilöstöä. Teollisuustyöntekijöillä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, joita kuljetetaan tai majoitetaan aluksella offshore-teollisuuden toimintaan liittyviä tehtäviä varten työskentelyn tapahtuessa toisella aluksella tai avomerilaitoksella. Nämä teollisuustyöntekijät eivät ole merenkulkijoita, mutta heillä on tavallista laivamatkustajaa paremmat valmiudet toimia hätätilanteessa johtuen heidän saamastaan turvallisuuskoulutuksesta ja fyysiseen toimintakykyyn liittyvistä vaatimuksista. Säännöstön tavoitteena on luoda teollisuustyöntekijöitä kuljettaville aluksilla tekniset turvallisuusvaatimukset, jotka ovat tarkoituksenmukaiset ja ottavat huomioon työntekijöiden siirtoihin liittyvät erityiset riskit.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan saatettavaksi muutetun vakavuusdirektiivin vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2023/946, direktiivin 2003/25/EY muuttamisesta parannettujen vakavuusvaatimusten sisällyttämiseksi ja kyseisen direktiivin yhdenmukaistamiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön määrittämien vakavuusvaatimusten kanssa, jäljempänä muutettu vakavuusdirektiivi annettiin 10.5.2023. Muutetun vakavuusdirektiivin tärkeimpänä tavoitteena on vähentää vaurioituneen aluksen vakavuusvaatimusten monimutkaisuutta sekä teknistä ja hallinnollista rasitetta, jotka johtuvat pääasiassa siitä, että vaurioituneiden ro-ro-matkustaja-alusten selviytymiskyvyn arvioimiseen on kaksi eri järjestelmää.

Målsättningar

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytty uusi teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuus-säännöstö (IP-säännöstö) sekä panna kansallisesti täytäntöön muutetun vakavuusdirektiivin vaatimukset. Lisäksi tavoitteena on säätää turvallisuusvaatimuksista teollisuustyöntekijöitä kuljettaville aluksille, jotka eivät kuulu SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan, eli aluksille, jonka bruttovetoisuus on alle 500 sekä kotimaanmatkoilla liikennöiville aluksille.

Linkit
Liitteet:

Hallituksen esitys eduskunnalle_IP HE.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 14.7. klo 16 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi, jolloin lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13293/2023.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot julkaistaan myös hankeikkunassa (LVM020:00/2023).
 
Valmistelijat
Hallitusneuvos Katja Viertävä (puh. 0295 342 621, etunimi.sukunimi@gov.fi)
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
ABB    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aker Arctic Technology Inc    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Cargotec    
Cargotec    
CentrumBalticum    
Dimecc    
Elinkeinoelämänkeskusliitto    
Elomatic    
Eolus Vind    
ESL Shipping    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic VTS    
Gasum    
HaminaKotkansatama    
Helsingin SatamaOy    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatar Energy Oy    
Ilmatieteenlaitos    
John Nurmisen Säätiö    
Keskuskauppakamari    
LanghShipping    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriaura    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuusry    
Metsäteollisuus ry    
Myrsky Energia    
NAPA    
Neste    
Nordi    
Norsepower    
OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orsted Wind Power    
OX2    
Puolustusministeriö    
Rajakiiri    
Rajakiiri    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Skyborn Renewables Finland Oy    
STM    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Huolinta-ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Hyötytuuli    
Suomen Hyötytuuli    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
SuomenMerimies-Unioni SMU ry    
SYKE    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
Wetech    
Wista Finland ry    
VTT    
WWF Suomi    
Wärtsilä    
Ympäristöministeriö