Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Uppdatering av föreskrifter och anvisningar: Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Uppdatering av föreskrifter och anvisningar: Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 13/01.00/2017

Svarstiden gick ut: 14.1.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansinspektionen uppdaterar delen i föreskrifter och anvisningar, som gäller hantering av kreditrisker. Automatiserad kreditgivnignsprocess representerar det helt nya innehållet i utkastet.  
Bakgrund
Utkastet som är ute på remiss har syftet att ersätta Finansinspektionens standard 4.4a Hantering av kreditrisker. 
Målsättningar
Säkerställa att företagen under tillsyn har tillfredsställande och effektiva funktioner för identifiering, mätning, begränsning, övervakning och kontroll av kreditriskerna i förhållande till verksamhetens art och omfattning.  

Säkerställa att företagen under tillsyn inte i sin kreditgivning eller placeringsverksamhet tar så stora kreditrisker att lönsamheten eller kapitaltäckningen i företagen under tillsyn äventyras.  

Meddela företagen under tillsyn EBA:s och ECB:s riktlinjer och rekommendationer, som företagen ska beakta i sin verksamhet. 
Bilagor:
Tidtabell
Svarstiden går ut den 14.1.2018 kl. 23.59. Sammandrag av yttranden (endast på finska) ska publiceras uppskattningsvis i februari 2018. 
Svarsanvisningar för mottagare
Skriv under avsnittets mellanrubrik det stycke, tex. stycke (19), som er kommentar gäller. Märk därtill vilken formulering ni skulle önska i ifrågavarande stycke.

Skriv era kommentarer till övriga stycken i utkastet under generella kommentarer lika, tex. stycke (1) eller avsnitt 1.1 –med anteckningar. Märk därtill vilken formulering ni skulle önska i ifrågavarande stycke.
Beredare
Ytterligare information: bankövervakare Thomas Petroff, tfn 09 183 5530, thomas.petroff(at)fiva.fi. 
Sändlista:
Finanssiala ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
OP Ryhmä    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

kreditrisk, kreditinstitut, bank, kredit, säkerhet, hantering av kreditrisker