Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/337/03/2018

Svarstiden gick ut: 19.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om bifogade utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotsningslagen (940/2003).

Avsikten är att i lotsningslagen möjliggöra försök där lotsen med Trafiksäkerhetsverkets tillstånd kan sköta sina uppgifter utanför det fartyg som lotsas. Syftet med propositionen är att göra det möjligt att testa ny teknik och att i större utsträckning utnyttja tillgänglig information inom lotsningen.
 
Bakgrund
Utkastet till proposition har beretts vid kommunikationsministeriet som tjänsteuppdrag. Som en del av den preliminära beredningen utarbetades en bedömningspromemoria om vilken ministeriet begärde utlåtanden av centrala aktörer inom branschen, myndigheter och Ålands landskapsregering. Under remissbehandlingen fick kommunikationsministeriet in 20 utlåtanden om bedömningspromemorian.
Målsättningar
Betydelsen av information och av fungerande dataförbindelser har ökat också inom sjöfarten. Syftet med de föreslagna ändringarna är att göra det möjligt att testa nya tekniker och att i större utsträckning utnyttja tillgänglig information inom lotsningen. Målet är att med hjälp av försök utveckla lotsningen så att den blir effektivare och säkrare.

För närvarande krävs det i lotsningslagen att lotsen är fysiskt närvarande på fartyget. Det föreslås att lagen ändras så att Trafiksäkerhetsverket ska kunna bevilja tillstånd till försök med sådana lotsningstjänster där lotsen sköter sina uppgifter utanför fartyget.
Det att lotsen opererar utanför fartyget påverkar inte de i lotsningslagen nämnda skyldigheterna eller ansvaren för lotsningsbolaget, befälhavaren eller lotsen.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast den 19 mars 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Yttrandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
 
Beredare
Mer information:

Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi

Tero Jokilehto, specialssakunnig, tfn 0295 34 2782, tero.jokilehto@lvm.fi

Olli Lehtilä, överinspektrö, tfn 0295 34 2106, olli.lehtila@lvm.fi
 
Sändlista:
Aboa Mare, ammattikorkeakoulu Novia, Turku    
Arctia    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Business Finland    
DIMECC Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnpilot Pilotage Oy    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kuntaliitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luotsiliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus – Meriturva    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Paikkatietokeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauma    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitieyhdistys    
Suomen Ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Viestintävirasto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

liikenne

trafi

liikenne- ja viestintäministeriö

luotsaus