Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek

Förslag till ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7499/2021

Svarstiden gick ut: 7.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Sosial- och hälsovårdsministeriet ber ert utlåtande om utkastet till förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek. I förslaget föreslås ändringar i förordningens bilagor 1 - 4. 

Bakgrund

Genom den föreslagna förordningen genomförs kommissionens direktiv 2019/1834 om ändring av bilagorna 2 och 4 till rådets direktiv 92/29/EEG (direktivet om medicinsk behandling ombord på fartyg) vad gäller rent tekniska justeringar.  Bilaga 2 och 4 till direktivet om medicinsk behandling ombord på fartyg har uppdaterats med beaktande av den senaste tekniska och medicinska utvecklingen på området. 

Målsättningar

Genom den föreslagna förordningen ändras bilagorna 1–4 till förordningen så att innehållet i bilagorna motsvarar minimikraven i det uppdaterade direktivet om medicinsk behandling ombord på fartyg samt nuvarande medicinsk vårdpraxis. Dessutom ersätts vissa läkemedel som har avlägsnats från marknaden med motsvarande läkemedel, ändras förpackningsstorlekarna för läkemedel så att de motsvarar tillgängliga förpackningsstorlekar samt uppdateras anvisningarna om dosering och användning av läkemedel.

Ändringarna i förhållande till gällande förordning är markerade i bilagorna 1-4.

Förordningen avses träda i kraft den 15 november 2021. Medlemsstaterna ska senast den 20 november 2021 sätta direktiv 2019/1834 i kraft.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast onsdagen den 7 juli 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. Social- och hälsoministeriet önskar att utlåtandet följer indelningen i mellanrubriker enligt begäran om utlåtande. 
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. 
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
Beredare
Tilläggsinformation: specialsakkunnig Jenny Rintala, puh. 029 516 3421, s-posti: jenny.rintala(at)stm.fi.
Sändlista:
Arctia Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
FinnHEMS Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Kalatalouden keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y.    
Suomen Apteekkariliitto - Finlands Apotekareförbund ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys – Passagerarfartygsföreningen i Finland Ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry    
Suomen Varustamot Ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

arbetarskydd

työsuojelu

laiva-apteekki

fartygsapotek