Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM060:00/2022 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi

STM060:00/2022 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15071/2022

Svarstiden gick ut: 8.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Teiltä lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista
koskevaksi lainsäädännöksi sekä hallituksen esitykseen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista
asetusmuistioineen.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa asiassa.
Tausta
Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön virkavalmisteluna. Esitys liittyy
pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti toteutettavaan lääkehuollon
kustannustehokkuuden parantamiseen. Esitys liittyy myös hallitusohjelmakirjaukseen, jonka
mukaan säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7)
ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus
karsia valtion lääkekorvausmenoja ja tällä summalla rahoitetaan osa vähimmäismitoituksen
kuluista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä
(61/2007) koskien edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisen tehostamista. Lisäksi
ehdotetaan muutoksia lääkelakiin (395/1987) koskien inhaloitavien lääkevalmisteiden
apteekkivaihdon tehostamista ja muutoksia sairausvakuutuslakiin (1224/2004) koskien
viitehintaryhmän määräytymisperusteita. Toimenpidekokonaisuuteen sisältyy lisäksi ehdotus
lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2013) 3 §:n muuttamisesta
reseptilääkkeiden lääketaksan osalta sekä ehdotus lääkkeen määräämisestä annetun
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1088/2010) muuttamiseksi koskien mm. biologisten
lääkkeiden lääkemääräysten voimassaoloaikaa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaen
lääketurvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.
Tavoitteena on lisäksi alentaa avohuollon lääkkeiden hintoja, kohtuullistaa lääkkeiden
käyttäjien lääkehoidon kustannuksia ja vähentää valtion ja vakuutettujen lääkekorvausmenoja.
Esityksen tavoitteena on lisäksi hintakilpailun edistäminen lääkemarkkinalla ja kestävän
lääkkeiden julkisen rahoituksen tasapainottaminen ja turvaaminen. Esityksen tavoitteena on
lisäksi yhdessä lääketaksasta annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotetun
lääketaksamuutoksen ja biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa koskevan, valmisteilla olevan
hallituksen esityksen kanssa rahoittaa vanhuspalvelulain mukaista sitovaa
henkilöstömitoitusta vuonna 2023 yhteensä 46 miljoonalla eurolla ja vuodesta 2024 alkaen
vuosittain 60 miljoonalla eurolla.
Liitteet:
Aikataulu
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Teitä ottamaan lausunnossanne kantaa koko hallituksen
esitysluonnokseen ja siihen liittyviin asetusluonnoksiin asetusmuistioineen.

Lausuntoaika on noin seitsemän viikkoa. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 8.8.2022. Vain
määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.

Ruotsinkielinen aineisto julkaistaan mahdollisimman pian käännöksen valmistuttua ja sitä koskee erillinen kuuden viikon lausuntoaika, joka alkaa kulua julkaisupäivästä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitettä STM060:00/2022.

Lausunnot pyydetään antamaan suomeksi tai ruotsiksi lausuntopalvelu.fi -palvelussa osoitteessa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ecdefcf9-1758-4c07-a19c-976ac13cf889&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa
myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla ja
hankeikkunassa. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta
www.stm.fi/lausuntopyynnot.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat hallitussihteeri Tuija Metsävainio (21.6.-4.7.2022
välisenä aikana ja 1.8.2022 alkaen), erityisasiantuntija Anne Hautala (4.7.-10.7.2022 välisenä
aikana), neuvotteleva virkamies Ulla Närhi (11.7-24.7.2022 välisenä aikana) sekä johtaja
Tuula Helander (25.7.-31.7.2022 välisenä aikana). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry    
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    
Apteekkiyrittajät ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry (Apteekkitukkukauppiaat ry)    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical Oy    
Oikeusministeriö    
Oriola Oyj    
Orion Oyj    
PAM- Apteekkialan osasto ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Sairaala-apteekkarit    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojien yhdistys SLRTY ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Reumatologinen yhdistys ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
Suomen Syöpäyhdistys    
Tamro Oyj    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjuksvård    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

Lääke

lääkkeet

biologiset lääkkeet

biosimilaarit