Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1033/03.01.01/2017

Svarstiden gick ut: 19.6.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
                                                      
I denna proposition föreslås det att en ny lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning stiftas. Samtidigt ska den gällande lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) som har samma namn upphävas.
 
Det föreslås att den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överförs från regionförvaltningsverken och kommunerna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Tjänsten ska produceras av rättshjälpsbyråerna i rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten kan också köpa ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster. Den allmänna styrningen av och tillsynen över tjänsterna ska överföras från Konkurrens- och konsumentverket till justitieministeriet.
 
Det föreslås inga ändringar i den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens uppgifter och innehåll.
 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och till landskapsreformen, som innebär att regionförvaltningsverken läggs ned vid ingången av 2019. (Utkastet till lagpaket för landskapsreformens II skede är på remiss fram till 19.6.2017)
 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

 
Bakgrund
Förslaget har beretts i samarbete mellan justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet

Samtidigt med detta utkast till regeringsproposition är lagpaketet om landskapsreformen II ( det s.k. MAKU 2), där det föreslås att regionförvaltningsverken läggs ned från och med den 1 januari 2019, ute på remiss.Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2018 och avses bli behandlad i samband med den.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandet senast den 19.6.2017.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra instanser än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
 
OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
 
Beredare
Ytterligare information om regeringspropositionen ges av

Justitieministeriet
Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 163 012
förnamn.efternamn@om.fi
 
Arbets- och näringsministeriet
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, Handelsråd, tfn 0295 063 518

Ytterligare information om användningen av tjänsten utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten:lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiö    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Folkhälsan på Åland    
Forssa    
Helsingin kaupunki    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinna    
Inari    
Ita-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad    
JHL ry    
Joensuun kaupunki    
Juko ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun sote    
Karvian kunta    
Kauhajoen kunta    
Kemi    
Kemijärvi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kittilä    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappajärven kunta    
Lappeenranta    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Marthaförbundet    
Marttaliitto    
Mielenterveysseura Rauma    
Mielenterveysseura Salo    
Mikkeli (essote)    
Muonio    
Mäntsälän kunta    
Nurmijärven kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulu    
Pardia    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Porin kaupunki    
Porvoo/ESAVI    
Raahe    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemi    
Salon kaupunki    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Seitasäätiö    
Sodankylä    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaalinen luototus    
Suomen Asianajajaliitto    
Takuusäätio    
Talousapu    
Tampereen kaupunki    
Tornio    
Turun kaupunki    
Tuusulan kunta    
Utsjoki    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnanvoudin virasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varkauden seurakunta    
Velkaneuvonta ry    
Vihdin kunta    
Ylivieska    
Ämnesord

talous- ja velkaneuvonta

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning