Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen-, Tornionjoen- ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueilla

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen-, Tornionjoen- ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueilla

Diarienummer för begäran om utlåtande: LAPELY/4250/2017

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta/asiakirjoista "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kemijoen vesienhoitoalueella 2022-2027", "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoitoalueella 2022-2027" ja "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella 2022-2027".  

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueiden keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmien ympäristöselostusten laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät verkko-osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Samalta sivulta pääset tarkastelemaan Vaikuta vesiin -karttasovellusta, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.
 
Bakgrund
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat ”Vaikuta vesiin”, joissa käsitellään kolmannen suunnittelu­kierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista. Asiakirjoissa on paljon yhteisiä tekstejä, mutta luvut "Vesienhoitoalueen kuvaus" ja "Vesienhoidon keskeiset kysymykset" on laadittu vesienhoitoalueittain.
 
Målsättningar
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelmat tulevat ehdotuksina kuultaviksi vuonna 2020.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito - Sivulta löytyvät vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat Lisäksi sivulla on webropol-kysely kuulemiseen liittyen.

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Vesien- ja merenhoidon kuulemisen karttapalvelu

Liitteet:

Raportteja_77_2017_Vaikuta_vesiin_VHA5.pdf - Kuulemisasiakirja: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kemijoen vesienhoito­alueella 2022-2027

Raportteja_78_2017_Vaikuta_vesiin_VHA6.pdf - Kuulemisasiakirja: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoito­alueella 2022-2027

Raportteja_79_2017_Vaikuta_vesiin_VHA7.pdf - Kuulemisasiakirja: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella 2022-2027

Tidtabell
Kuulemisen aikataulu on 8.1.2018 - 9.7.2018
Svarsanvisningar för mottagare
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta/asiakirjoista "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kemijoen vesienhoitoalueella 2022-2027", "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoitoalueella 2022-2027" ja "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella 2022-2027".  Kaikkien vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ovat luettavissa verkko-osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.
 
Lausunto voidaan joko kirjoitaa suoraan alla olevaan kenttään tai antaa lataamalla mukaan liitteenä (pöytäkirja tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa. Mikäli lausuntopalvelun käyttö osoittautuu hankalaksi, voit toimittaa palautteesi sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät kuulemisasiakirjan lopusta.

   
Valmistelijat
Ylitarkastaja Pekka Räinä
Yksikön päällikkö Jari Pasanen

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Sändlista:
Ala-Kemijoen kalastusalue    
anita.alajoutsijarvi@agnicoeagle.com    
annika.muotka@muonio.fi    
arja.makitalo@sodankyla.fi    
arto.leppala@inari.fi    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiateollisuus ry    
Enontekiön kalastusalue    
Enontekiön kunta    
erkki huttula (erkki.huttula@kemijoki.fi)    
erkki.jokikokko@luke.fi    
erkki.parkkinen@salla.fi    
Esko Aikio    
Etelä-Posion kalastusalue    
Etelä-Suomen AVI    
Fortum power and heat    
GTK    
Hautajärven kalastusalue    
HELCOM    
Inarin kalastusalue    
Inarin kunta    
irmeli.ruokanen@metsakeskus.fi    
Itä-Suomen AVI    
jorma.oinas@tervola.fi    
juho.kupila@gtk.fi    
kaija. kinnunen (kaija.kinnunen@mtk.fi)    
Kalatalouden keskusliitto    
kari.kilpimaa@gmail.com    
kari.laurila@posio.fi    
Kemianteollisuus ry    
Kemijärven kalastusalue    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornion Lintuharrastajat    
Kiinteistöliitto    
kimmo.lamsa@enontekio.fi    
Kirkkohallitus    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
kullervo.lauri@kolari.fi    
Lapin lintutieteellinen yhdistys    
Lapin vapaa-ajan kalastajat ry    
Lappi AVI    
lauri. karvonen (lauri.karvonen@metsa.fi)    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lokan ja Porttipahdan kalastusalue    
Lounais-suomi AVI    
Luke    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonto-Liitto ry    
Länsi-ja Sisä-Suomi AVI    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
marika.alapoikela@metsagroup.com    
marja.anttonen@paliskunnat.fi    
marjatta.kordelin@gmail.com    
Markku Kangas    
markku. koivisto (markku.koivisto@kemijarvi.fi)    
matti.mattas@avi.fi    
Metsähallitus    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
Muonion kunta    
Muonionjoen kalastusalue    
Natur och Miljö    
Oikeusministeriö    
Ounasjoen kalastusalue    
Paliskuntain yhdistys    
pekka.nyman@pelkosenniemi.fi    
pekka.tuomas@pello.fi    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
petri.tahtinen@vapo.fi    
Piippa Wäli    
Pohjois-Suomi AVI    
Posion kunta    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Ranuan kunta    
Raudanjoen kalastusalue    
riitta. lonnstrom (riitta.lonnstrom@lapinliitto.fi)    
riitta.vilmila@pp.inet.fi    
risto. poykio (risto.poykio@kemi.fi)    
RKTL    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sallan kunta    
Sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi    
Savukosken kunta    
Simojoen kalastusalue    
Simon kunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suolijärven kalastusalue    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen riistakeskus Lappi    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
tapani.kuusela@simo.fi    
tarja.pasma@vihreat.fi    
teemu.alatalo@keminmaa.fi    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervolan kunta    
Tornion kaupunki    
Tornionjoen kalastusalue    
Turveteollisuusliitto ry    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
veli.saarijarvi@ranua.fi    
Vesilaitosyhdistys    
WWF Suomi    
Ylitornion kunta    
Ympäristöministeriö    
Öljyalan keskusliitto    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet

kansainvälinen vesienhoitoalue