Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1341/03.01.00/2018 VM101:00/2018

Svarstiden gick ut: 31.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Hansel Oy –nimisestä osakeyhtiötä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä siten, että yhtiön asiakkaina voisivat nykyisten asiakkaisen lisäksi olla kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntien hankintayksiköt, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja Keva. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Hansel Oy:n osakkeenomistajina voisivat olla muutkin kuin valtio.
 
Bakgrund

Suomen valtio ja Suomen Kuntaliitto ovat sopineet KL-Kuntahankintojen sulautumisesta Hansel Oy:ön. Sulautumisen seurauksena muodostuu uusi Hansel Oy niminen yhteishankintayksikkö, joka palvelee julkisten hankintojen osalta sekä valtion että kuntien ja seurakuntien yksiköitä. Sulautumisen johdosta lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Hanselin asiakaspiiriin lisättäisiin kunnat, kuntayhtymät ja niiden hankintayksiköt. Asiakaspiiriin lisättäisiin myös evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja Keva. Uuden yhteishankintayksikön käyttö olisi uusille asiakkaille vapaaehtoista.

Fuusion yhteydessä on tarkoitus, että Kuntaliitosta tulisi yhtiön osakas. Tämän johdosta on tarpeen säätää, että yhtiön osakkaina voivat olla muutkin kuin valtio.

Målsättningar
Uudistuksen tavoitteena on turvata fuusion jälkeenkin valtion, kuntien, seurakuntien ja Kevan mahdollisuus käyttää yhteishankintayksikön palveluita. Tavoitteena on lisäksi lisätä julkisten hankintojen ammattimaisuutta sekä yhtenäistää valtion ja kuntien käytäntöjä.
Liitteet:
Tidtabell
Määrä-aika lausunnoille on 31.8.2018.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta p. 040-734 6914, hannu.koivurinta@vm.fi
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Hansel Oy    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Ortodoksinen kirkko    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
VM/KHT    
VTV    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Hansel Oy, julkiset hankinnat