Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

Utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28734/2021

Svarstiden gick ut: 27.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer.

Syftet med propositionen är att utfärda behövliga nationella kompletterande bestämmelser som stöd för tillämpningen av EU:s marknadskontrollförordning inom produktsektorerna leksaker, maskiner som är avsedda att användas av konsumenter, mätinstrument och gasanordningar. I propositionen föreslås det att lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016, nedan marknadskontrollagen) och gasanordningslagen (502/2018) ändras. Ändringar behövs för att nationella kompletterande bestämmelser ska kunna utfärdas som stöd för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.

Marknadskontrollförordningen har ett brett tillämpningsområde och genomförandet har skett etappvis inom olika förvaltningsområden. Bestämmelserna i marknadskontrollagen har tidigare genom propositionen RP 139/2021 rd anpassats så att de motsvarar marknadskontrollförordningen. Lagändringen (248/2022) trädde i kraft den 11 april 2022. Också i fråga om de fyra produktsektorer som ingår i denna proposition tillämpas bestämmelserna i marknadskontrollagen. Alla aktörer kan i princip bedömas ha nytta av att bestämmelserna om marknadskontroll är enhetliga. Säkerhets- och kemikalieverket och Tullen är marknadskontrollmyndighet och myndighet med ansvar för kontrollen vid de yttre gränserna för alla fyra produktsektorer.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft våren 2023.
Bakgrund
Europeiska unionens marknadskontrollförordning är en horisontell rättsakt med brett tillämpningsområde som gäller marknadskontrollen av olika produktgrupper. Tillämpningsområdet för marknadskontrollförordningen omfattar 70 olika produkträttsakter på EU-nivå. I förordningen finns bl.a. bestämmelser om marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och om samarbetsförfaranden, om vissa ekonomiska aktörers uppgifter, om yttre gränskontroll till den del det rör sig om marknadskontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden samt om påföljder. Förordningen trädde i kraft den 15 juli 2019 och började i huvudsak tillämpas den 16 juli 2021. Marknadskontrollförordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna, men för genomförandet av förordningen krävs det också kompletterande bestämmelser på nationell nivå.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att se till att bestämmelserna om leksaker, maskiner som är avsedda att användas av konsumenter, mätinstrument och gasanordningar överensstämmer med kraven i marknadskontrollförordningen. Propositionen syftar även till att förenhetliga bestämmelserna om marknadskontroll på nationell nivå genom att utnyttja den horisontella marknadskontrollagen. I propositionen föreslås det att bestämmelserna om befogenheter vid marknadskontroll kompletteras till behövliga delar, att överlappande bestämmelser om marknadskontroll upphävs och att bestämmelserna om påföljder kompletteras med anledning av marknadskontrollförordningen.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 21 juni 2022.
Det svenskspråkiga utlåtandematerialet har kompletterats i Utlåtande.fi den 10 maj 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 21 juni 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni kan också skicka utlåtandet per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Använd diarienumret VN/28734/2021 som referens i utlåtandet.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga. De utlåtanden som lämnats in genom tjänsten utlåtande.fi publiceras i den tjänsten.
Beredare
Ytterligare information ges av Emilia Tiuttu, specialsakkunnig, tfn 029 504 7127.
E-postadressen har formen fornamn.efternamn@gov.fi. 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Ruokavirasto    
SAK ry    
SESKO ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Leluyhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
VTT    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

markkinavalvonta