Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arpajaislain muutoksesta aiheutuvat muutokset opetus- ja kulttuuriministeriön eräisiin lakeihin

Arpajaislain muutoksesta aiheutuvat muutokset opetus- ja kulttuuriministeriön eräisiin lakeihin

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12508/2022

Svarstiden gick ut: 29.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta arpajaislain muutoksista aiheutuvista lakimuutoksista sekä niihin liittyvistä perusteluista.
 
Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien kymmenen lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain 17 §:ään ja siinä tarkoitettuun Veikkaus Oy:n tuoton käyttämiseen. Ehdotukset liittyvät sisäministeriössä valmistelussa olevan arpajaislain muuttamista koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettuihin muutoksiin, jonka mukaisesti Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitetuille toiminnoille on tarkoitus ottaa käyttöön uusi rahoitusmalli. Ehdotuksen mukaisesti toimintoja rahoitettaisiin vuoden 2024 alusta lukien menokehyksen sisältä yleiskatteellisista budjettivaroista. Arpajaislaissa säädetyistä Veikkaus Oy:n tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista ja rahoituksen jakautumisesta eri käyttökohteisiin luovuttaisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan lakien osalta esityksessä ehdotetaan kumottaviksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 23 §, liikuntalain 16 §, nuorisolain 26 §, taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 11 §, esittävän taiteen edistämisestä annetun lain 10 §:n 2 momentti, kotimaisten kielten keskuksesta annetun lain 8 § sekä yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain 10 §. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain 4 §, Kansallisgalleriasta annetun lain 29 § sekä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi annetun lain 4 § siten, että mainituista säännöksistä poistettaisiin viittaukset arpajaislain 17 §:ään ja siinä tarkoitettuun rahapeliyhtiön tuottoon.

Esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi eduskunnassa samanaikaisesti arpajaislain muuttamiseksi tähtäävän hallituksen esityksen kanssa siten, että se tulisi voimaan rahoitusmalliuudistukseen tähtäävän arpajaislain muutoksen kanssa 1.1.2024 alkaen.
Liitteet:

HE-luonnos arpajaislain muutoksen vaikutuksista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.pdf - HE-luonnos arpajaislain muutoksen vaikutuksista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan 29.7.2022 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi - järjestelmään. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös ministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.okm@gov.fi, viite VN/12508/2022).
Svarsanvisningar för mottagare
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne arpajaislain muutoksista aiheutuvista lakimuutoksista sekä niihin liittyvistä perusteluista.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat Joni Hiitola (taide- ja kulttuuri), Jorma Karhu (tiede), Antti Randell (nuorisotyö), Juha-Pekka Suomi (Liikunta), Eerikki Nurmi (yhteiset juridiset asiat) ja Pasi Rentola (yhteiset taloudelliset asiat). Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kulta ry    
Olympiakomitea    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura    
Suomen Akatemia    
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry    
Svenska litteratursällskapet    
Teatterikeskus ry ja Suomen Teatterit ry    
Tiedekeskus Heureka    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Urheiluopistot ry    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Veikkaus Oy    
Asiasanat

nuorisoalan järjestö

järjestöt

yhdistykset

säätiöt

valtionavustukset