Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporära vinstskatter inom elbranschen och branschen för fossila bränslen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporära vinstskatter inom elbranschen och branschen för fossila bränslen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32728/2022

Svarstiden gick ut: 12.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporära vinstskatter inom elbranschen och branschen för fossila bränslen.
Bakgrund

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om tillfälliga vinstskatter inom elmarknaden och branschen för fossila bränslen samt att lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras. Bakgrunden till förslaget är rådets förordning (EU) 2022/1854 om nödåtgärder i samband med höga energipriser samt de riktlinjer som regeringen fastställde vid budgetförhandlingarna hösten 2022.

I den föreslagna lagen föreskrivs om en ny tillfällig skatt på 33 procent på vinsterna för elföretagen skatteåret 2023. Skatten ska tillämpas utöver inkomstskatten på företagens vinster och ska inte vara avdragsgill i inkomstbeskattningen. Skattskyldiga är företag som producerar el och företag som säljer el antingen direkt till slutförbrukare eller för återförsäljning. Småskalig elaffärsverksamhet ska lämnas utanför skattskyldigheten. Skatten ska gälla elföretagens resultat av elaffärsverksamheten, som överskrider en avkastning på 5 procent räknat på det egna kapital som har bundits vid elaffärsverksamheten. Med resultatet av elaffärsverksamheten avses skillnaden mellan de skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter samt andra avdragsgilla poster som periodiserats under skatteåret för elaffärsverksamheten. Huruvida inkomster är skattepliktiga och utgifter avdragsgilla fastställs med vissa undantag i enlighet med bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Också på periodisering av inkomster och utgifter tillämpas lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Inkomster från ett eventuellt fast driftställe utomlands som är beläget hos ett företag i elbranschen ska inte beaktas i resultatet av elaffärsverksamheten.

Enligt den föreslagna lagen ska också vinsterna för företag inom sektorn för fossila bränslen under skatteåret 2023 temporärt omfattas av en ny 33 procents skatt.  Skattskyldiga är företag vars omsättning till mer än 75 procent består av produktion av råolja eller naturgas, tillverkning av förädlade oljeprodukter av råolja eller tillverkning av stenkolsprodukter. Skatten ska gälla företagets resultat av näringsverksamhet som överstiger en avkastning på 5 procent beräknat på företagets eget kapital enligt balansräkningen. Även denna skatt ska tillämpas utöver inkomstskatten och ska inte vara avdragsgill i inkomstbeskattningen.

Beskattningen av båda vinstskatterna verkställs och skatten uppbärs av Skatteförvaltningen. Den skattskyldige ska lämna in en skattedeklaration för verkställandet av beskattningen. Skattedeklarationen ska lämnas och skatten fastställas och tas ut i efterhand under 2024 vid en tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer närmare.

I lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet görs de ändringar som de nya skatterna förutsätter.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. De ska tillämpas på beskattningen för skatteåret 2023.
Målsättningar

Syftet med propositionen är att genomföra de temporära beskattningsåtgärder som EU-förordningen förutsätter på ett sätt som beaktar särdragen hos den finska energimarknaden utan att störa elmarknaden och investeringarna och som behandlar aktörerna i branschen så jämlikt som möjligt.

Målet är också att åtgärderna ska kunna genomföras administrativt med beaktande av i synnerhet det skyndsamma och kortvariga genomförandet av de åtgärder som EU-förordningen förutsätter.

Samtidigt är syftet med propositionen att genom en temporär skatt till staten skära ned de ökade vinster som elföretagen har haft på grund av det höjda elpriset. På detta sätt genomförs regeringens föresats vid budgetförhandlingarna hösten 2022 om att bereda lagstiftning om beskattning av elproducenters windfall-vinster.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM160:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM160:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

Bilagor:

Luonnos HEksi sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos HEksi sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi RU.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 12 december 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 12 december 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:

Specialsakkunnig Laura Puro, tfn 0295 530 127, laura.puro(at)gov.fi

Finansexpert Jussi Kiviluoto, tfn 0295 530 331, jussi.kiviluoto(at)gov.fi 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus - Ålands landskapsregering    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Energiakaupungit ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö, Tampereen yliopisto    
Helsinki GSE    
Kalle Määttä, Vaasan yliopisto    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
LUT-yliopisto    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Paikallisvoima ry    
Professori Juha Lindgren, Vaasan yliopisto    
Professori Marianne Malmgrén, Itä-Suomen yliopisto    
Professori Marjaana Helminen, Helsingin yliopisto    
Professori Reijo Knuutinen, Turun yliopisto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä, Aalto-yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands Näringsliv    
Ålandsdelegationen    
Ämnesord

verotus

fossiiliset polttoaineet

yritykset

beskattning

fossila bränslen

företag

sähköala

elbranschen