Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Fennovoima Ab:s uppdatering till ansökan om byggnadstillstånd för kärnkraftverket Hanhikivi 1

Lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivityksestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11961/2021

Svarstiden gick ut: 15.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Fennovoima Oy on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivityksen 28.4.2021. Päivityksessä yhtiö kuvaa olennaiset kehitykset, jotka ovat tapahtuneet hankkeessa vuoden 2015 lupahakemuksen jättämisen jälkeen. Päivitetyt ja tarkennetut tiedot koskevat esimerkiksi laitoksen suunnitteluratkaisuja, turva- ja valmiusjärjestelyitä sekä ydinjätehuollon järjestämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Rakentamislupapäätös käsitellään myöhemmin valtioneuvostossa. Päätöksen tekeminen edellyttää, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja että kaikki lain mukaiset ehdot täyttyvät.
Tausta
Yhtiö jätti valtioneuvostolle hakemuksen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta 30.6.2015 ja päivitti sen 5.8.2015. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti asiasta lausuntokierroksen vuonna 2015. Kuluneesta ajasta johtuen ministeriö järjestää asiasta uuden kuulemisen.

Laitoksen sijaintipaikka on Pyhäjoella Hanhikivenniemessä. Laitos on sähköteholtaan 1 200 megawatin suuruinen painevesireaktori. AES-2006-tyyppisen voimalaitoksen suunniteltu tekninen toiminta-aika on 60 vuotta.
Tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa lausunnot ja mielipiteet huomioon valtioneuvoston rakentamislupahakemuksen valmistelussa.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 15.6.–15.9.2021 välisenä aikana.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.

Valmistelijat
Jaakko Louvanto, erityisasiantuntija
puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi
 
Jorma Aurela, yli-insinööri
puh. 050 592 2109, jorma.aurela@tem.fi
Jakelu:
AKAVA ry    
Alavieskan kunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Greenpeace    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kalajoen kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Merijärven kunta    
Museovirasto    
Natur och Miljö r.f.    
Oulaisten kaupunki    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintavirasto    
Posiva Oy    
Pro Hanhikivi ry    
Puolustusministeriö    
Pyhäjoen kunta    
Raahen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
TVO Oyj    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
YTN    
Ålands Landskapsregering    
Asiasanat

ydinenergia

ydinvoima

kärnenergi

kärnkraftverk