Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Finlands kombinerade 24-26:e periodiska rapport om genomförandet av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Finlands kombinerade 24-26:e periodiska rapport om genomförandet av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Diarienummer för begäran om utlåtande: PC0TQ341-11

Svarstiden går ut: 2.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (FördrS 37/1970) trädde i kraft i Finland den 13 augusti 1970. Syftet med konventionen är att förhindra diskriminering på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. Staterna ska med alla till buds stående medel sträva efter att förhindra rasism i allmänhet och att kriminalisera rasdiskriminering och hets mot folkgrupp i synnerhet.
 
Det är den genom konventionen inrättade kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD-kommittén) som ska övervaka genomförandet av konventionen. Konventionsparterna är skyldiga att lämna periodiskt och på kommitténs begäran en rapport om de åtgärder som den har vidtagit för att genomföra konventionens bestämmelser samt de framsteg som den har uppnått i det hänseendet. Till kommittén rapporteras fortfarande enligt det s.k. traditionella rapporteringsförfarandet.
 
Utkast till rapporten har utarbetats i utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden enligt instruktioner av CERD-kommittén.  ​
 
Bakgrund
I december 2015 lämnade Finland sin förre, 23:e periodiska rapport om verkställandet av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering till FN:s generalsekreterare och kommittén behandlade den vid sitt 92:a sammanträde (24 april-12 maj 2017). De slutsatser och rekommendationer som antogs av kommittén 2017 bifogas.
Målsättningar
Den kombinerade 24-26:e rapporten ska innehålla de lagstiftnings-, rättsliga, administrativa och andra åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att genomföra konventionen, särskilt mot bakgrund av de slutsatser och rekommendationer som kommittén antog under den föregående övervakningsrundan. Rapporten är också avsedd att tillhandahålla viktig statistisk information.
 
Rapporteringen omfattar perioden från våren 2017 till tidpunkten för utarbetandet av rapporten våren 2021.
 
I den kombinerade 24-26:e periodiska rapporten som nu utarbetas upprepas inte de grundläggande uppgifter som redan finns i Finlands grundrapport (HRI/CORE/FIN/2020).
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utrikesministeriet ber mottagarna enligt sändlistan yttra sig om utkastet.
 
Vänligen lämna utlåtandet senast den 2 juli 2021 via tjänsten Utlåtande.fi eller sänd yttrandena elektroniskt till kirjaamo.um@formin.fi och paivi.rotola-pukkila@formin.fi. Även organisationer som inte finns med på sändlistan och övriga instanser kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Uttalanden begärs genom att svara på ett yttrande som publiceras på utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi.
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.  Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.
 
Vi ber remissinstanserna särskilt fästa vikt vid att en periodisk rapport får enligt anvisningarna omfatta högst 21 200 ord (cirka 40 sidor på engelska). Man får emellertid bifoga bilagor till rapporten. Bifoga vänligen vid behov texten på engelska till eventuella författningar ni hänvisar till i er yttrande. Bifoga vänligen också tillägg och ändringar som har gjorts direkt i utkastet i Word-dokumentet.

Uttalanden begärs genom att svara på ett yttrande som publiceras på lausuntopalvelu.fi. För att utfärda ett uttalande måste svaranden registrera sig och logga in på statement-service.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Yttranden begärs senast den 2 juli 2021.
 
Finlands kombinerade 24-26:e rapport ska överlämnas till kommittén den 13.8.2021.
 
Beredare
Närmare upplysningar ger:
 
Enhetschef Krista Oinonen
Tfn. +358 295 351 172
E-post: krista.oinonen@formin.fi

Lagstiftningsråd Päivi Rotola-Pukkila
Tfn. +358 295 351 922
E-post: paivi.rotola-pukkila@formin.fi
Sändlista:
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Svenska Finland's Folkting    
Ämnesord

ihmisoikeudet

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

mänskliga rättigheter

människorättskonventioner

syrjintä

fn

rasism