Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Regeringens proposition till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Diarienummer för begäran om utlåtande: YM9/400/2018; YM019:00/2018

Svarstiden gick ut: 1.6.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Genomförandet av ändringarna i RoHS-direktivet 2011/65/EU förutsätter att den nationella lagstiftningen ändras. RoHS-direktivet har i Finland genomförts genom lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) och genom miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (419/2013), som utfärdats med stöd av lagen. RoHS-direktivet ändrades år 2017 på så sätt att tillämpningsområdet inte omfattar vissa nya elektriska och elektroniska anordningar (piporglar och arbetsmaskiner försedda med traktionsdrift). Ändringarna måste genomföras senast den 12 juni 2019. Ändringarna görs i 2 § i lag 387/2013. Samtidigt utfärdas bestämmelser om utsökbarheten i fråga om de avgifter som avses i 25 § i lagen.


 
Bakgrund
Inom Europeiska unionen har farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter begränsats sedan 2002. Regleringen omarbetades 2011, då Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (nedan kallat RoHS-direktivet) utfärdades. Utöver begränsningar i användningen av farliga ämnen och undantag från dessa begränsningar föreskrivs det i RoHS-direktivet om de krav som ställs på näringsidkare för att säkerställa kravöverensstämmelsen hos elektrisk och elektronisk utrustning, om EU-försäkran om överensstämmelse och om åtgärder i situationer där det finns skäl att misstänka att elektrisk eller elektronisk utrustning inte överensstämmer med kraven. Dessutom föreskrivs det i direktivet om CE-märkningen och presumtionen om överensstämmelse. Den rättsliga grunden för RoHS-direktivet är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) som innehåller bestämmelser om tillnärmning av lagstiftning för att nå målen i fråga om den inre marknaden.
 
Målsättningar

Det föreslås att piporglar och arbetsmaskiner försedda med traktionsdrift ska uteslutas ur till-lämpningsområdet för lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Genom ändringen genomförs de ändringar som har gjorts i Europe-iska unionens reglering  av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk ut-rustning. Till lagen fogas dessutom enligt förslaget en bestämmelse, enligt vilken de kostna-der som tillsynsmyndigheterna och Tullen tar ut för undersökning och testning av elektrisk och elektronisk utrustning som inte överensstämmer med kraven samt för kostnaderna för att i detta syfte skaffa sådan utrustning och hålla den i lager ska vara direkt utsökbara.

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2019.
 

 

Bilagor:

HE_RoHS_muutos_FI.docx - Hallituksen esitys (suomeksi)

HE_RoHS_muutos_SV.docx - Regeringens proposition (på svenska)

Tidtabell
Utlåtanden ska lämnas in senast den 1 juni 2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan ge er åsikt om förslaget i svarrum som är reserverat för utlåtanden. Det färdiga utlåtandet kan skickas till en annan person för godkännande innan den publiceras i tjänsten.
 
Beredare
Konsultativ tjänsteman Else Peuranen, tel. 0295 250 225 (e-post förnamn.efternamn@ym.fi)
Lagberedningsassistent Titta Nieminen, tel. 0295 250 197 (e-post förnamn.efternamn@ym.fi)
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat Elkomit ry    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Kaupan liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Ämnesord

vaaralliset aineet

sähkö- ja elektroniikkalaitteet

RoHS-direktiivi

farliga ämnen

elektrik och elektronisk utrustning