Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2217/2021

Svarstiden gick ut: 4.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta.
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi liikenteen palveluista annetun lain mukaisia merimieslääkärin ja rautatielääkärin hyväksymistä koskevia ehtoja. Lisäksi liikenteen palveluista annetussa laissa säädettyjen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaoloaikoja ehdotetaan väliaikaisesti pidennettäviksi. Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin lisättäisiin väliaikainen säännös, jolla pidennettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston mahdollisuutta myöntää erivapauksia myös aluksella vaadituista lisäpätevyyksistä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Liikenteen palveluista annetun lain 109 b § ja laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n 5 momentti olisi voimassa 30.6.2021 saakka. 
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on, että Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksymispäätöstä tehdessään huomioida Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran asettamat rajoitukset lääkäreitä kohtaan. Samalla mahdollistettaisiin Liikenne- ja viestintäviraston puuttuminen lääkärin toimintaan, mikäli hänen oikeuksiaan toimia lääkärinä on olennaisesti rajoitettu.

Esitys liittyy myös covid-19-epidemiaan ja sen aiheuttamiin tilanteisiin varautumiseen siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM010:00/2021 - Hankkeen tiedot Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa -verkkosivulla

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään torstaina 4.2.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
katja.peltola@lvm.fi ja inka.nakkalajarvi@lvm.fi
Sändlista:
Aboa Mare    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
ELY - Hämeen ELY-keskus    
ELY - Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
ELY - Kainuun ELY-keskus    
ELY - Keski-Suomen ELY-keskus    
ELY - Lapin ELY-keskus    
ELY - Pirkanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois -Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Savon ELY-keskus    
ELY - Satakunnan ELY-keskus    
ELY - Uudenmaan ELY-keskus    
ELY - Varsinais-Suomen ELY-keskus    
ESL Shipping Oy    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Godby Shipping Ab    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Högskolan på Åland    
John Nurmisen Säätiö    
Kemin Satama Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan Satama Oy    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luotsiliitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Satama Oy    
Oy Alfons Håkans Ab    
Porin Satama Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen Satama Oy    
Rauman Satama Oy    
Reberi Ab Eckerö    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjelaivasäätiö sr    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Valtiovarainministeriö    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
VNK Hallituksen esitykset    
VNK/EU-asioiden osasto    
VR-Yhtymä Oy    
Ympäristöministeriö