Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10271/2021

Svarstiden gick ut: 26.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning. I utkastet till förordning föreslås det att 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning ändras så att yrkesexamen inom funktionshinderområdet  fogas till paragrafens 2 punkt.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till förordning. Vi ber er sända era utlåtanden senast onsdagen den 26 maj 2021. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte vill registrera er i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/10271/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/10271/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information:

Anne-Maria Marttila
anne-maria.marttila@minedu.fi
puh. 0295 3 30050

Sami Aalto
sami.j.aalto@minedu.fi
puh. 0295 3 30082
Sändlista:
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattienedistämissäätiö AEL sr    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Folkhälsan rf    
Funktionsrätt med ansvar rf FMA    
Invalidiliitto ry    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kårkulla samkommun    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtionvarainministeriö    
Vammaisfoorumi / Handikappforum rf    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Ämnesord

Ammatillinen koulutus