Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Keski-Suomen strategia 2025-2050

Keski-Suomen strategia 2025-2050

Diarienummer för begäran om utlåtande: KSL/233/04.08.00/2020

Svarstiden gick ut: 11.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Keski-Suomen liitto pyytää lausuntoanne Keski-Suomen strategiasta 2025-2050 ja sen ympäristöselostuksesta

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti strategian laatimisen 23.10.2020. Maakuntahallitus päätti koota Keski-Suomen strategiaan:
 • tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050 (maakuntasuunnitelma)
 • lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvio niiden rahoittamisesta vuosille 2022‑2025 (maakuntaohjelma)
 • älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021‑2027, joka ohjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä. 
Keski-Suomen strategian teemat ja näkökulmat muodostuvat niistä asioista, jotka ovat maakunnan toimijoille yhteisiä, joiden edistämiseen tarvitaan maakunnallista yhteistyötä ja joiden toteuttamiseen on koottava monenlaisia voimavaroja.

Strategiaa on tehty koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Strategiassa huomioidaan pidemmän aikavälin tavoitteet kriisistä selviämiseksi, myönteisen talous-, työllisyys- ja investointikehityksen varmistamiseksi sekä muutosjoustavuuden vahvistamiseksi.

Keski-Suomen strategiasta päättää uusi maakuntavaltuusto 3.12.2021.
Bakgrund
Alueiden kehittämisen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja elinympäristön laatua. Strategiatyötä viitoittaa Marinin hallituksen keväällä 2020 tekemä päätös aluekehittämisen painopisteistä vuosille 2020–2023:
 • ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
 • uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
 • osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
 • osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy
Työskentelyn tavoitteena on ollut tuottaa aluekehityksen muutokset tunnistava, tulevaisuutta ennakoiva ja yhteistä toimintaa jäntevästi suuntaava Keski-Suomen strategia. Hyvä strategia auttaa myös erottautumaan muiden maakuntien joukossa.

Hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja yrityselämän uudistumisen rinnalle nousevat myös Keski-Suomessa nykyistä vahvemmin ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio koskevat kaikkia painopisteitä.
Målsättningar
Visionamme on, että Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin.

Arvoja, joihin vision toteuttamisessa nojaamme, ovat:
 • ihmisyys ja empatia
 • edistyksellisyys, uteliaisuus ja rohkeus
 • oikeamielisyys ja vastuullisuus.
Keski-Suomen strategia 2025-2050 pohjautuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle. Kokonaiskestävyys tarkoittaa neljän periaatteen yhtäaikaista täyttymistä toiminnassamme:
 1. Talous on kestävää, kun kaikki toiminta on sekä taloudellisesti tehokasta että ympäristöä säästävää. Talouden kasvumme ei perustu luonnonvarojen hävittämiseen, velkaantumiseen tai hyvinvoinnin heikkenemiseen.
 2. Luonnonvarojen käyttö on kestävää, kun luontomme monimuotoisuus säilyy ja ihmiset toimivat luonnon sietokykyä kunnioittaen.
 3. Keski-Suomi on yhteisönä kestävä, kun hyvinvointi jakautuu tasapuolisesti. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua ja ottaa vastuuta omassa elämässään. Suomen keskellä sijaitsevana maakuntana saavutettavuus on meille tärkeää.
 4. Keskisuomalainen identiteetti on kestävää, kun se lujittaa vuorovaikutusta, suvaitsevaisuutta ja kumppanuutta.
Linkit
Liitteet:

Keski-Suomen strategia luonnos 01092021.pdf - Keski-Suomen strategian luonnos 1.9.2021

Ympäristöselostus_luonnos_260821.pdf - Ympäristöselostus 26.8.2021

Tidtabell
Keski-Suomen liitto pyytää lausuntoja strategialuonnoksesta ja sen ympäristöselosteesta viimeistään perjantaina 8.10.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme antamaan lausunnot lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antamista varten vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Apua palvelun käyttöönottoa varten saa osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Jos lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös maakunnan liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Pyydämme lausuntoja erityisesti keskisuomalaisilta yhteisöiltä ja asukkailta.
Valmistelijat
Valmistelu ja vuorovaikutus
maakuntajohtaja Pekka Hokkanen
040 595 0016, pekka.hokkanen@keskisuomi.fi

vt. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho
040 591 0760, pirjo.peraaho@keskisuomi.fi

Ympäristöselostus ja vaikutusten arviointi
ympäristöpäällikkö  Reima Välivaara
040 595 0918, reima.valivaara@keskisuomi.fi

Ennakointi ja aineistot
aluekehitysasiantuntija Kirsi Mukkala
040 595 0002, kirsi.mukkala@keskisuomi.fi
Sändlista:
Keski-Suomen liitto    
Asiasanat

maakunta, maakuntaohjelma, strategia, skenaariot