Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö

Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1347/2021

Svarstiden gick ut: 30.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om betänkandet från arbetsgruppen för rättegångskostnader.
 
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet, vilket bland annat innefattar tillgång till rättssäkerhet oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning (s. 87).
Målsättningar
Målet med förslaget att jämka rättegångskostnaderna är att förbättra tillgången till rättslig prövning i samhället genom att minska kostnadsrisken i samband med rättegångskostnader för människor och sammanslutningar i tvistemål.
 
Syftet med förslaget om uppskattning av rättegångskostnaderna är att göra rättegångsombudets eller rättegångsbiträdets huvudman mera medveten om vad rättegången kostar.
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-310-0 - Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:21)

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast torsdagen den 30 juni 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Beredare
Lagstiftningsråd Jukka Siro, tel. 02951 50021, förnamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt