Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18035/2022

Svarstiden gick ut: 30.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta.
Bakgrund

Vallitsevaan kaasun toimitusvarmuuskriisiin ja geopoliittisen tilanteen aiheuttamaan kaasumarkkinoiden epävarmuuteen pyritään vastaamaan osaltaan 1.7.2022 voimaan tulleella EU:n kaasuvarastoasetuksella ((EU) 2022/1032). Asetuksen sisältämä markkinaosapuoliin kohdistuva määräaikainen velvoite kaasun varastointijärjestelyiden varmistamisesta esitetään sisällytettäväksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin väliaikaisella muutoksella.

Lisäksi esitetään kaasun toimitusvarmuusasetuksen ((EU) 2017/1938) mukaista suojattujen asiakkaiden määritelmää laajennettavaksi koskemaan eräitä huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä yrityksiä ja palveluita. Muutos esitetään sisällytettäväksi maakaasumarkkinalakiin.

Kaasun toimitusvarmuusasetuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot määrittämään kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka hoitaa kyseisessä asetuksessa annettuja tehtäviä. Tehtäviä tosiasiallisesti hoitanut Huoltovarmuuskeskus esitetään nimettäväksi kyseiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa.

Målsättningar
Koska kaasuvarastoasetuksen mukaista lisävarastointivelvoitetta sovelletaan jo talvella 2022–2023, esitetään lakimuutokset tulemaan voimaan mahdollisimman pian syksyn 2022 aikana. Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ehdotetaan olemaan voimassa 31.12.2025 saakka.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 30.8.2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18035/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Katariina Särkänne, puh. +358 295 047 440 (paikalla 5.8. asti ja 22.8. alkaen)
Hallitusneuvos Arto Rajala, puh. +358 295 064 828 (paikalla 8.8. alkaen)
Neuvotteleva virkamies Maria Kekki, puh. +358 295 047 108 (paikalla 3.8. alkaen)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Sändlista:
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Gasgrid Finland Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Lääketeollisuus ry    
Metallinjalostajat ry    
Metsäteollisuus ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Valtiovarainministeriö